Tổng hợp 100 chủ đề luyện thi PMP Study Notes

HocPMP.Com

Ở trang này HocPMP tổng hợp tất cả các bài viết đã được viết về chủ đề luyện thi PMP, đó bao gồm các chủ đề được highlight với nhiều người truy cập (bookmarks quan trọng) và cả những bài viết chủ đề luyện thi PMP riêng lẻ phục vụ hiểu sâu hơn về 1 chủ […]

Sự khác nhau giữa Mutually Exclusive & Independent Events trong đề thi PMP

project-selection-method-hocpmp-com-chia-se-hoc-luyen-thi-pmp-online

Sự khác nhau giữa Mutually Exclusive & Independent Events trong đề thi PMP Một cách ngắn gọn Sự kiện A và Sự Kiện B không xảy ra đồng thời (Chỉ một trong hai) thì gọi là Mutually Exclusive, có thể xảy ra độc lập không ảnh hưởng nhau thì gọi là Independent Event. Ví dụ […]

Metalanguage là gì trong luyện thi PMI-RMP

bowtie luyen thi PMP RMP online

Metalanguage là gì trong luyện thi PMI-RMP  Metalanguage là một thuật ngữ bạn có thể gặp trong đề thi PMI-RMP và cụ thể khi bạn Identify risks. Metalanguage là một định dạng khi cung cấp risk register theo cấu trúc “cause-risk-effect”. Question Answer The project manager has given you the responsibility of identifying risks for […]

ALARP principle là gì?

HocPMP.Com

ALARP principle là gì? ALARP = “As Low As Reasonably Practicable” Có nghĩa là trong một số dự án Project sponsor chấp nhận dự án triển khai đánh đổi chi phí để tối thiểu risk nhất có thể. Question Answer You are working on a top secret defense project and the stakeholders are very concerned […]

Risk management tips | PMI-RMP exam

pmi-rmp

Risk management tips Start risk management as soon as project starts Don’t do it alone Set rules and guidelines for all tasks related to risk management Create a risk RAM (Define roles and responsibilities) Decide how much effort should be spent on risk management activities Use more than one methods to identify risks Be sure to […]

Fault Tree Analysis (FTA) sử dụng ở quy trình nào và ứng dụng trong đề thi PMI-RMP ra sao?

fta - Hoc Luyen Thi PMP PMI-RMP Online

Fault Tree Analysis (FTA) sử dụng ở quy trình nào và ứng dụng trong đề thi PMI-RMP ra sao? Fault Tree Analysis hay còn được viết tắt là FTA là công cụ sử dụng trong quy trình Perform Quantitative Risk Analysis và Identify risks, là một thành phần nhỏ của công cụ Quantitative Risk Analysis. Other […]

Sự khác nhau giữa Variable Sampling và Attribute Sampling trong luyện thi PMP

pareto chart luyen thi PMP RMP online

Sự khác nhau giữa Variable Sampling và Attribute Sampling trong luyện thi PMP Trong đề thi có thể bạn sẽ được đưa cho một loại lấy mẫu và hỏi bạn đây là loại lấy mẫu gì. Phổ biến là bạn cần phân biệt được Variable và Attribute Sampling khác nhau thế nào. Attribute Sampling: Tập […]

Constructive team vs Destructive team trong luyện thi PMP

project-selection-method-hocpmp-com-chia-se-hoc-luyen-thi-pmp-online

Constructive team vs Destructive team trong luyện thi PMP  Constructive and destructive team roles indicate how your attitude effects overall team development. A constructive team role is one that helps team development and a destructive one is that which hampers team development. Constructive team roles are: 1. Initiator – let’s do this 2. Information seeker […]

PARIS Chart là gì trong luyện thi PMP

ccb-hocpmp-com-chia-se-hoc-luyen-thi-pmp-online

PARIS Chart là gì trong luyện thi PMP PARIS chart là một loại bảng phổ biến sử dụng để định nghĩa vai trò và trách nhiệm các bên trong dự án, giống với RACI chart. Question Answer #PS537 – Matrix charts are used to illustrate the roles and responsibilities of individuals on a project when […]

GroupThink là gì trong đề thi PMI-RMP

leadership

GroupThink là gì trong đề thi PMI-RMP Groupthink is “a mode of thinking that can occur in a cohesive group of people.  The members’ striving for unanimity overrides their motivation to realistically appraise alternative courses of action”.  This can result in . Dr. Janis Irving introduced the phenomenon of Groupthink in the early 70’s. Question […]