Tổng hợp 100 chủ đề luyện thi PMP Study Notes

HocPMP.Com

Ở trang này HocPMP tổng hợp tất cả các bài viết đã được viết về chủ đề luyện thi PMP, đó bao gồm các chủ đề được highlight với nhiều người truy cập (bookmarks quan trọng) và cả những bài viết chủ đề luyện thi PMP riêng lẻ phục vụ hiểu sâu hơn về 1 chủ […]

Theory Z của Ouchi trong luyện thi PMP là gì ?

HocPMP.Com

Theory Z của Ouchi trong luyện thi PMP là gì ? Ouchi’s Theory Z states that workers need to be involved with the management process.   Xem thêm: Thuyết X và Y của McGreor

Decision Tree là gì trong luyện thi PMI-RMP

emv chose

Decision Tree là gì trong luyện thi PMI-RMP  Decision tree is a models of real situations and are used to see the potential impacts of decisions by taking into account the associated risks, probabilities, impacts. A decision tree takes into account . It calculates based on the (probability times impact) techniques It involves (two events […]

Risk Exposure trong đề thi PMI-RMP là gì?

Risk Exposure trong đề thi PMI-RMP là gì? Risk Exposure giúp PM biết được mức độ risk của dự án (). PM xác định Risk Exposure trong quá trình Perform Quantitative risk analysis. Để xác định mức độ rủi ro của dự án, trước đó PM đã xem xét từng risk riêng biệt, risk theo […]

FMEA là gì trong luyện thi PMP?

pmi-rmp

FMEA là gì trong luyện thi PMP? FMEA là Failure Mode & Effect Analysis là công cụ được sử dụng trong quy trình Identify Risks và Perform Quantitative Risk analysis, còn có cái tên gọi là là . Công cụ này thường tiếp cận một cách có cấu trúc, dễ hiểu, thuận lợi trong phân […]

Risk Chart of Responsibilities

risk chart of responsibilities - luyen thi PMP RMP online

Risk Chart of Responsibilities Đây là ma trận trách nhiệm tham gia các bên vào việc quản trị rủi ro dự án tham khảo theo tài liệu Risk Management PMI-RMP Rita. Các bên tham gia gồm: Sponsor PM Risk Team (Optional) Project team Risk owner Other stakeholders Nguồn: Risk Management PMI-RMP Rita  Xem thêm: Plan […]

Risk Thresholds trong quản lý dự án chuyên nghiệp chuẩn PMI

pmi-rmp

Risk Thresholds trong quản lý dự án chuyên nghiệp chuẩn PMI Risk Thresholds là một bộ đôi thường đề cập không thể thiếu khi nói đến Risk Tolerances. Nếu Risk Tolerances như những nhân tố/tiêu chí chấp nhận rủi ro thì Risk Thresholds lại là những chỉ số cụ thể. Ví dụ: Number of injuries […]

Risk Tolerances trong quản lý dự án chuyên nghiệp chuẩn PMI

pmi-rmp

Risk Tolerances trong quản lý dự án chuyên nghiệp chuẩn PMI Risk Tolerance hay còn gọi là mức độ chấp nhận rủi ro mà một cty hay Stakeholder chấp nhận rủi ro xảy ra đối với dự án. Risk Tolerance thường được liên quan tới Project Constraints: scope, time, quality, customer satisfaction, cost, resources. Một […]

Go & No-Go Decision trong Quản lý dự án chuyên nghiệp

pmi-rmp

Go & No-Go Decision trong Quản lý dự án chuyên nghiệp Go và No-Go Decision là một danh sách những điều kiện chính thức để dự án có thể Golive. Go và No Go được thiết lập trong quy trình Perform Qualitative Risk Analysis và Plan Risk Responses. Như thế ở điểm này trong giai […]