xem tai nguyen linux system

Crontab là một tiện ích giúp lập lịch hệ thống Linux chạy tự động đến một thời điểm nào đó, việc lập lịch này có thể chi tiết tới từng phút và có tính định kỳ.

Định dạng của 1 dòng lệnh trong Crontab như sau:

Min Hour DoM Mon DoW Cmd

Trong đó:

 • Min: Phút (0-59)
 • Hour: Giờ (0-23)
 • DoM: Day of Month (1-31)
 • Mon: Tháng (1-12)
 • DoW: Day of Week (0-6)
 • Cmd: Lệnh được chạy là gì

1 – Xem số lượng crontab hiện đang cài đặt

Command: crontab -l

2 – Chỉnh sửa crontab hệ thống

Command: crontab -e

3 – Lập lịch vào một thời điểm duy nhất

Command: 10 5 20 10 * /home/backup.sh

Chạy script backup.sh vào 5 giờ 10 phút ngày 20 tháng 10 hàng năm.

4 – Lập lịch 2 thời điểm trong 1 ngày

Command: 5 7,15 * * * /home/backup.sh

Chạy script backup.sh vào 7h5 và 15h5 hàng ngày.

5 – Lập lịch 1 khoảng thời gian liên tục

Command: 5 7-15 * * * /home/backup.sh

Chạy script backup.sh từ 7h5, 8h5, 9h5….. 15h5 (1 tiếng chạy 1 lần)

6 – Lập lịch chạy hàng phút

Command: * * * * * /home/ping.sh

Chạy script ping mỗi phút, phù hợp monitor hệ thống, lưu ý các script chạy quá lâu thì không nên dùng dạng lập lịch này.

7 – Lập lịch chạy 10 phút 1 lần

Command: */10 * * * * /home/email.sh

Chạy gởi email 10 phút 1 lần


Nâng cao các keywork để xây dựng cron đơn giản hơn:

 • @yearly: chạy lập lịch hàng năm vào đầu năm
 • @monthly: Chạy lập lịch hàng tháng
 • @daily: chạy lập lịch hàng ngày
 • @hourly: chạy lập lịch hàng giờ
 • @reboot: chạy lập lịch khi khởi động lại vps

8 – Lập lịch chạy phút đầu tiên của năm mới

Command: @yearly /home/hpny.sh

Chạy script chúc mừng năm mới cho khách hàng

9 – Lập lịch chạy hàng giờ

Command: @hourly /home/backup.sh

Chạy backup hàng giờ.

10 – Lập lịch chạy hàng tháng

Command: @monthly /home/backup_big.sh

Chạy backup hàng tháng.

11 – Lập lịch chạy hàng ngày

Command: @daily /home/backup.sh

tương tự trên nhưng script được chạy hàng ngày

12 – Lập lịch chạy chỉ khi reboot máy chủ

Command: @reboot /home/email_admin.sh

Lập lịch gởi email admin chỉ khi máy chủ boot lên.

 

Tagged:

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.