27 Quy Trình có EEF là Input và 20 Quy Trình không có EEF là Input

pmp tool input output

Theo PMBOK Guide 5 có 20 Quy trình không có EEF (Enterprise Environment Factors) là Input đó là:

 1. Close Project or Phase: Đóng dự án
 2. Collect Requirements: Thu thập yêu cầu từ các stakeholder
 3. Define Scope: Định nghĩa phạm vi
 4. Validate Scope: Validate Phạm vi
 5. Control Scope: Điều khiển phạm vi
 6. Control Schedule: Điều khiển Schedule
 7. Determine Budget: Xác định ngân sách
 8. Control Costs: Điều khiển chi phí
 9. Perform Quality Assurance: Thực thi đảm bảo chất lượng
 10. Control Quality: Điều khiển chất lượng
 11. Develop Project Team: Xây dựng đội dự án
 12. Manage Project Team: Quản lý đội dự án
 13. Control Communication Management: Điều khiển truyền thông
 14. Plan Risk Responses: Lập kế hoạch Risk Responses
 15. Control Risks: Điều khiển rủi ro
 16. Conduct Procurements: Thực thi Procurement
 17. Control Procurements: Điều khiển procurement
 18. Close Procurements: Đóng procurement
 19. Manage Stakeholder Engagement: Quản lý sự đồng lòng của các stakeholder
 20. Control Stakeholder Engagement: Điều khiển sự đồng lòng của các stakeholder

 

Tổng hợp 27 quy trình có sử dụng EEF là Input của 47 ITTO

 1. Develop Project Charter: Xây dựng Project Charter (Bản tuyên ngôn dự án)
 2. Develop Project Management Plan: Xây dựng Project Management Plan (PMP)
 3. Direct & Manage Project Work: Chỉ đạo và quản lý Project Work
 4. Monitor & Control Project Work: Giám sát và điều khiển Project Work
 5. Perform Integrated Change Control: Thi hành Change Control tích hợp
 6. Plan Scope Management: Hoạch định Phạm vi
 7. Create WBS: Tạo WBS
 8. Plan Schedule Management: Hoạch định thời gian
 9. Define Activities: Định nghĩa các công việc
 10. Sequence Activities: Sắp xếp các hoạt động dự án
 11. Estimate Activity Resources: Ước lượng nguồn lực cho mỗi activity
 12. Estime Activity Duration: Ước lượng thời gian cho mỗi activity
 13. Develop Schedule: Xây dựng Schedule
 14. Plan Cost Management: Hoạch định chi phí
 15. Estimate Costs: Ước lượng chi phí
 16. Plan Quality Management: Hoạch định chất lượng
 17. Plan HRM: Hoạch định nguồn lực
 18. Acquire Project Team: Yêu cầu đội dự án
 19. Plan Communication Management: Hoạch định truyền thông
 20. Manage Communication Management: Quản lý truyền thông
 21. Plan Risk Management: Hoạch định rủi ro
 22. Identify Risks: Xác định rủi ro
 23. Perform Qualitative Risk Analysis: Thực thi phân tích định tính rủi ro (Priority)
 24. Perform Quantitative Risk Analysis: Thực thi phân tích định lượng rủi ro (Numbering)
 25. Plan Procurement Management: Hoạch định procurement
 26. Identify Stakeholders: Định danh stakeholder
 27. Plan Stakeholder Management: Hoạch định stakeholder

 

Kết luận:

 1. Tất cả các quy trình PLAN đều có EEF và OPA
 2. Có EEF là phải có OPA, ngược lại thì ko chính xác.

 

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

5 + 14 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.