pmp tool input output

Theo PMBOK Guide 5 có 20 Quy trình không có EEF (Enterprise Environment Factors) là Input đó là:

 1. Close Project or Phase: Đóng dự án
 2. Collect Requirements: Thu thập yêu cầu từ các stakeholder
 3. Define Scope: Định nghĩa phạm vi
 4. Validate Scope: Validate Phạm vi
 5. Control Scope: Điều khiển phạm vi
 6. Control Schedule: Điều khiển Schedule
 7. Determine Budget: Xác định ngân sách
 8. Control Costs: Điều khiển chi phí
 9. Perform Quality Assurance: Thực thi đảm bảo chất lượng
 10. Control Quality: Điều khiển chất lượng
 11. Develop Project Team: Xây dựng đội dự án
 12. Manage Project Team: Quản lý đội dự án
 13. Control Communication Management: Điều khiển truyền thông
 14. Plan Risk Responses: Lập kế hoạch Risk Responses
 15. Control Risks: Điều khiển rủi ro
 16. Conduct Procurements: Thực thi Procurement
 17. Control Procurements: Điều khiển procurement
 18. Close Procurements: Đóng procurement
 19. Manage Stakeholder Engagement: Quản lý sự đồng lòng của các stakeholder
 20. Control Stakeholder Engagement: Điều khiển sự đồng lòng của các stakeholder

 

Tổng hợp 27 quy trình có sử dụng EEF là Input của 47 ITTO

 1. Develop Project Charter: Xây dựng Project Charter (Bản tuyên ngôn dự án)
 2. Develop Project Management Plan: Xây dựng Project Management Plan (PMP)
 3. Direct & Manage Project Work: Chỉ đạo và quản lý Project Work
 4. Monitor & Control Project Work: Giám sát và điều khiển Project Work
 5. Perform Integrated Change Control: Thi hành Change Control tích hợp
 6. Plan Scope Management: Hoạch định Phạm vi
 7. Create WBS: Tạo WBS
 8. Plan Schedule Management: Hoạch định thời gian
 9. Define Activities: Định nghĩa các công việc
 10. Sequence Activities: Sắp xếp các hoạt động dự án
 11. Estimate Activity Resources: Ước lượng nguồn lực cho mỗi activity
 12. Estime Activity Duration: Ước lượng thời gian cho mỗi activity
 13. Develop Schedule: Xây dựng Schedule
 14. Plan Cost Management: Hoạch định chi phí
 15. Estimate Costs: Ước lượng chi phí
 16. Plan Quality Management: Hoạch định chất lượng
 17. Plan HRM: Hoạch định nguồn lực
 18. Acquire Project Team: Yêu cầu đội dự án
 19. Plan Communication Management: Hoạch định truyền thông
 20. Manage Communication Management: Quản lý truyền thông
 21. Plan Risk Management: Hoạch định rủi ro
 22. Identify Risks: Xác định rủi ro
 23. Perform Qualitative Risk Analysis: Thực thi phân tích định tính rủi ro (Priority)
 24. Perform Quantitative Risk Analysis: Thực thi phân tích định lượng rủi ro (Numbering)
 25. Plan Procurement Management: Hoạch định procurement
 26. Identify Stakeholders: Định danh stakeholder
 27. Plan Stakeholder Management: Hoạch định stakeholder

 

Kết luận:

 1. Tất cả các quy trình PLAN đều có EEF và OPA
 2. Có EEF là phải có OPA, ngược lại thì ko chính xác.

 

Xem thêm:

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.