3 Cách ghi nhân tiến độ hoàn thành công việc theo PMI đưa ra luật Heuristic (Rule of Thumb)

Để theo dõi 1 tiến độ thực hiện dự án theo Project Baseline, PMI đưa ra 3 cách ghi chú công việc hoàn thành. 3 luật này còn gọi là Heuristic (Rule of Thumb).

  1. Luật 50/50: Một công việc khi vừa bắt đầu sẽ được ghi nhận hoàn thành 50%, và được ghi nhận 50% còn lại khi hoàn thành công việc (nhận tiền).
  2. Luật 0/100: Một activity sẽ ko nhận được tiền/ghi nhận cho tới khi hoàn thành 100%.
  3. Luật 20/80: Một activity sẽ ghi nhân/tiền 20% khi mới bắt đầu, và nhận phần còn lại khi hoàn thành 80% còn lại.

Việc lựa chọn luật nào trong thực tiễn tùy thuộc vào hợp đồng, cách thức hoạt động và đặc thù ngành nghề dự án bạn tham gia.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twenty − nineteen =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.