3 yếu tố để quản lý một dự án thành công

Khi được nhận dự án đóng vai trò PM luôn hướng đến mục tiêu cuối cùng là dự án thành công, có rất nhiều thứ cần làm, đó là kỹ năng mềm, đó là kỹ năng cứng, đó là những dự án có thể trải dài trên nhiều location, cũng có thể là nhiều nền văn hóa. Nhưng có 3 nhân tố chính, đóng vai trò cốt lõi trong việc thành công dự án. Ở bài này tôi chia sẻ dưới góc nhìn của PMI trong kỳ thi PMP dự án thành công sẽ có các yếu tố cốt lõi sau:

Knowledge-Areas

01 – Idenfity Project Requirements

Định danh những yêu cầu của dự án, đây là việc được đưa ra đầu tiên. Việc xác định đúng yêu cầu thể hiện bạn đã làm việc sát sao với các nhu cầu kinh doanh, scope dự án và thậm chí cả timeline và ngân sách dự án.

Lưu ý theo chủ nghĩa PMI, việc lấy yêu cầu cần tránh nhất là Gold-Plating, hiểu đơn giản đó chính là việc đưa ra các yêu cầu mà khách hàng không muốn và tưởng rằng mình tạo ra một sản phẩm cuối cùng có chất lượng cao hơn. Như thế việc lấy yêu cầu cần phải đúng, đủ và chính xác. Để thực hiện việc này PM không những cần những kiến thức quản lý dự án nói chung mà còn cần có sự hiểu biết ngành lĩnh vực mình làm dự án.

02 – Balance Competing Project Constraints

Một dự án nào cũng có rất nhiều Constraints, trong đó có bộ 3 constraints nổi tiếng nhất là Time, Human và Cost.

03 – Monitor and Tent to Stakeholder Needs and Expectations

Trong một dự án có rất nhiều stakeholder, mỗi người có những vai trò và nhiệm vụ nhất định đóng vai trò hoàn thành dự án. Là một PM cần cân bằng lợi ích các bên này. Ở một mức độ cao hơn đó là sự hợp tác của tất cả các bên, nên trong một số tài liệu sau này không hoàn toàn sử dụng “Needs and Expectations” nữa mà chuyển sang dùng từ “Engagement”.

Engagement hiểu cách đơn giản là đảm bảo mong đợi của các bên nhưng cũng cần sự hợp tác lẫn nhau để hướng đến mục đích chung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.