Chi phí chất lượng (Cost of Quality – CoQ) là toàn bộ chi phí nảy sinh để tin chắc và bảo đảm chất lượng thỏa mãn cũng như thiệt hại nảy sinh khi chất lượng (CL) không thỏa mãn).

CoQ gồm có 3 thành phần tạo thành:

  1. Internal Failure Cost – Chi phí trước khi có sản phẩm: đó là các loại chi phí: Re-design, Downgrading, Unplan, Inventory Shinkage, Lack of Information.
  2. External Failure Cost – Chi phí sinh ra sau khi có sản phẩm tới tay KH, đó là các loại chi phí: chi phí làm lại sau khi nghiệm thu chẳng hạn.
  3. Prevention Cost – Chi phí phòng ngừa: Việc thực hiện báo cáo hàng tuần…
Tagged:

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.