Cause and Effect Diagrams Trong luyện thi PMI-RMP

Cause and Effect Diagrams Trong luyện thi PMI-RMP

Cause and Effect diagrams, also known as Ishikawa diagrams or fish-bone diagrams are one of the most commonly used diagramming methods in project management, quality management and risk management. So, if you have decent project management experience/exposure you would’ve seen or used this diagram invariably.

So, what are these Cause & Effect diagrams? These are diagrams that we can use to identify the causes of risks. If you can identify the cause you can not only arrive at a better solution, but also identify other related risks that may go undetected if you did not investigate thoroughly. The purpose may be similar to the root cause analysis technique but it is slightly different. As I said just a few lines ago, if you are a PMP or have been a Project Manager for a while, you would’ve most probably seen this. This and other techniques commonly referred to as the “7 basic tools of quality” are all covered in the “Quality Control” chapter of the PMBOK.

If you see the first line of this chapter, I have used 3 different names for this diagram. Frankly speaking they all refer to the same thing but for different reasons. Like:

 1. Cause & Effect diagram – As we are attempting to get to the cause of the issue we call it so
 2. Ishikawa Diagram – This name is in honor of the gentleman who created this diagram Mr. Kaoru Ishikawa
 3. Fishbone Diagram – This name is because it looks like a fish bone.

The diagram shows how various factors may be connected to a potential problem or effect. In our case from a risk management perspective, we will be looking at all the contributing factors to a risk.

07-cause and effect diagram | luyen thi PMP RMP online

It looks like a tree structure where we are looking to identify or locate the root of the problem. The original problem is on the right hand side and we have identified 4 main causes. Within each cause we have identified a number of sub-causes. As we dig deeper we will be able to narrow down to the heart of the problem.

However, I repeat, all this is from a risk perspective and the problem on the right hand side will usually be a risk and we are breaking down all the causes of that risk using this fish-bone/ishikawa/cause & effect diagram.

Remember that you don’t need to be an expert in all these diagramming methods in order to pass the RMP Examination. But, you need have a good understanding of these topics in order to answer the questions that may be covering these topics.

 

1 thought on “Cause and Effect Diagrams Trong luyện thi PMI-RMP

 1. Sơ đồ nguyên nhân và kết quả , còn được gọi là sơ đồ Ishikawa hoặc sơ đồ xương cá là một trong những phương pháp sơ đồ phổ biến nhất trong quản lý dự án, quản lý chất lượng và quản lý rủi ro. Vì vậy, nếu bạn có kinh nghiệm/từng trải qua quản lý dự án khá tốt bạn sẽ có thể đã gặp hoặc sử dụng sơ đồ này .
  Vậy thì, các sơ đồ nguyên nhân & kết quả là gì? Đây là các sơ đồ mà chúng ta có thể sử dụng để xác định nguyên nhân gây ra rủi ro. Nếu bạn có thể xác định nguyên nhân, bạn không chỉ có thể tìm ra một giải pháp tốt hơn mà còn xác định các rủi ro liên quan khác có thể không bị phát hiện nếu bạn không điều tra kỹ lưỡng. Mục đích có thể tương tự như kỹ thuật phân tích nguyên nhân gốc rễ nhưng hơi khác một chút. Như tôi đã nói một vài dòng trước đây, nếu bạn là một PMP hoặc đã làm một Quản lý dự án trong một thời gian, bạn đã có lẽ đã nhìn thấy điều này. Các kỹ thuật này và các kỹ thuật khác thường được gọi là “7 công cụ cơ bản về chất lượng” đều được đề cập đến trong chương “Quản lý Chất lượng” của PMBOK

  Nếu bạn thấy dòng đầu tiên của chương này, tôi đã sử dụng 3 tên khác nhau cho sơ đồ này. Thành thật mà nói, tất cả chúng đều nói về điều tương tự nhưng vì những lý do khác nhau. Như:
  1.Sơ đồ Nguyên nhân & Kết quả – Khi chúng ta đang cố gắng để tìm được nguyên nhân của vấn đề chúng ta gọi nó như vậy
  2. Sơ đồ Ishikawa – Tên này là để tôn vinh những quý ông đã tạo ra sơ đồ này Ông Kaoru Ishikawa
  3. Sơ đồ Xương cá – Tên này là bởi vì nó trông giống như một xương cá.
  Sơ đồ cho thấy các yếu tố khác nhau có thể được kết nối như thế nào với một vấn đề hoặc kết quả có thể xảy ra. Trong trường hợp của chúng ta từ góc độ quản lý rủi ro, chúng ta sẽ xem xét tất cả các yếu tố góp phần vào rủi ro.

  Nó trông giống cấu trúc cây mà chúng ta đang tìm kiếm để xác định hoặc định vị gốc rễ của vấn đề. Vấn đề ban đầu/nguyên bản/gốc là ở phía bên phải và chúng ta đã xác định được 4 nguyên nhân chính. Trong mỗi nguyên nhân, chúng tôi đã xác định được một số nguyên nhân phụ. Khi chúng ta đào sâu hơn chúng ta sẽ có thể thu hẹp tới trọng tâm của vấn đề.
  Tuy nhiên, tôi lặp lại, tất cả điều này là từ góc độ rủi ro và vấn đề nằm ở phía bên tay phải thường là rủi ro và chúng ta đang phân tích tất cả các nguyên nhân gây ra rủi ro bằng cách sử dụng biểu đồ Xương cá /Ishikawa/Nguyên nhân & Kết quả.

  Hãy nhớ rằng bạn không cần phải là chuyên gia trong tất cả các phương pháp lập sơ đồ này để vượt qua kỳ thi RMP. Tuy nhiên, bạn cần có một hiểu biết tốt về các chủ đề này để trả lời những câu hỏi có thể bao gồm các chủ đề này.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

18 − fourteen =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.