HocPMP.Com

Tìm hiểu về Change log theo chuẩn kiến thức PMI

Tìm hiểu về Change log theo chuẩn kiến thức PMI

 

Change log là một Output của quy trình Perform integrated change control (thuộc mảng kiến thức Project integration management).

Change log thông thường dùng để ghi chú các việc xảy ra trong dự án. Những việc xảy ra này thông thường là những thay đổi trong quản lý dự án về chi phí, thời gian hay rủi ro. Và do quy trình Perform integrated change control là nơi xử lý yêu cầu đầu vào các change requests, do đó nếu các change requests này bị từ chối (rejected) cũng được ghi chú vào Change log.

 


A change log is used to document changes that occur during a project. These changes and their impact to the project in terms of time, cost, and risk, are communicated to the appropriate stakeholders. Rejected change requests are also captured in the change log.


Xem thêm: Thi thử PMPPMP study nodes

 

2 thoughts on “Tìm hiểu về Change log theo chuẩn kiến thức PMI

  1. Tôi xin Việt hóa cho dễ hiểu như sau:
    Change Log- Nhật ký thay đổi tại công trường:thường được sử dụng để ghi lại các thay đổi trong quá trình thực hiện dự án .Những thay đổi này và những ảnh hưởng của chúng đối với dự án về mặt thời gian ,chi phí và rủi ro phải được đem ra thảo luận trao đổi với các bên có liên quan phù hợp.Các yêu cầu thay đổi bị từ chối cũng phải ghi chép lại trong quyển Nhật ký thay đổi này.(Tương tự như Nhật ký thi công)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.