HocPMP.Com

Tìm hiểu về Coaching trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

Tìm hiểu về Conflict Management trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

 

Interpersonal skills (soft skills) là một bộ công cụ quản lý dự án được PMI đưa ra sử dụng rất nhiều trong mảng kiến thức project human resource management, Coaching là một kỹ năng nằm trong bộ này.

Coaching is a means of developing the project team to higher levels of competency and performance. Coaching is about helping people recognize their potential through empowerment and development. Coaching is used to aid team members in developing or enhancing their skills or to build new skills required to enable project success. Coaching can take many forms and approaches. In some instances, formal or informal training may be developed to increase technical skills or assist team-building efforts and facilitate consistent interpersonal interactions.

Coaching is also used to address poor performance and to help team members overcome deficiencies in their skill sets. Coaching is distinct from counseling. Counseling focuses on addressing situations where team members “won’t do” something rather than “can’t do.” If the situation is one where the team member is not performing or meeting expectations due to a lack of skill, knowledge, or experience, coaching can be employed to help the team member to develop this skill and thus turn a “can’t do” situation into one of “can do.”

Coaching can be a powerful motivator for teams. As teams develop their skills, abilities, and confidence, their willingness to take on challenging or demanding tasks is increased. This can lead to more effective and productive teams.

 

Xem thêm: So sánh Coaching vs Training vs Mentoring

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

1 thought on “Tìm hiểu về Coaching trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

  1. Công tác Huấn luyện là cách để phát triển đội/nhóm dự án tới trình độ và năng lực cao hơn. Huấn luyện giúp mọi người nhận ra tiềm năng của họ thông qua việc trao quyền và phát triển sự nghệp. Huấn luyện được sử dụng để hỗ trợ các thành viên trong nhóm phát triển hoặc nâng cao kỹ năng của họ hoặc để xây dựng các kỹ năng mới cần thiết giúp dự án thành công. Huấn luyện có thể có nhiều hình thức và cách tiếp cận/phương pháp. Trong một số trường hợp, đào tạo chính thức hoặc phi chính thức có thể được phát triển để nâng cao kỹ năng kỹ thuật hoặc hỗ trợ các nỗ lực xây dựng đội/nhóm và tạo thuận lợi cho tương tác giữa các cá nhân.

    Huấn luyện cũng được sử dụng để đề cập đến/chỉ ra hoạt động kém/tồi và để giúp các thành viên trong nhóm vượt qua những thiếu sót trong kỹ năng của mình. Huấn luyện khác với tư vấn. Tư vấn tập trung vào việc giải quyết các tình huống mà các thành viên trong nhóm “sẽ không làm gì” hơn là “không thể làm được”. Nếu tình huống là thành viên của nhóm không thực hiện hoặc không đạt được mong đợi do thiếu kỹ năng, kiến thức hoặc kinh nghiệm , Huấn luyện có thể được sử dụng để giúp các thành viên trong nhóm phát triển kỹ năng còn thiếu này và do đó biến tình huống “không thể làm” thành “có thể làm được”.

    Huấn luyện có thể là một động lực/khích lệ mạnh mẽ cho các đội/nhóm. Khi các đội phát triển kỹ năng, khả năng và sự tự tin,thì khả năng sẵn sàng để thực hiện các nhiệm vụ đầy đòi hỏi hoặc thách thức của họ được tăng lên. Điều này có thể dẫn đến các đội/nhóm làm việc có năng suất và hiệu quả hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

three × 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.