Công cụ này sử dụng trong quy trình:   9.3

Colocation, also referred to as “tight matrix” involves placing many or all of the most active project team members in the same physical location to enhance their ability to perform as a team. Colocation can be temporary, such as at strategically important times during the project, or for the entire project. Colocation strategies can include a team meeting room (sometimes called “war room”), places to post schedules, and other conveniences that enhance communication and a sense of community. While colocation is considered a good strategy, the use of virtual teams can bring benefits such as the use of more skilled resources, reduced costs, less travel, and relocation expenses and the proximity of team members to suppliers, customers, or other key stakeholders – PMBOK

 

See more: Danh sách tools techniques trong quy trình ITTO

 

COLOCATION (Geographic Proximity) vs Distributed Teams in AGILE

Co-location: ideal for team communication and performance

 • Caves and common
  • Caves – private spaces for private calls or quiet time
  • Common – the common space to work together
 • Osmotic Communication
  • Pick up on things unintentionally through overhearing others’ conversations
 • Tacit Knowledge
  • Tacit knowledge is unwritten collective group knowledge
  • Since documentations are not encouraged, co-located teams can share tacit knowledge more readily

Distributed teams:

 • Distributed teams making use of Agile project management have greater chance of success owing to the nature of Agile projects (e.g. close collaboration, short iterations)
 • Meet in person face-to-face at least at the kick-off of the project (better also for the first and second iterations)
 • Tools that helps communication
  • Make use of video conferencing (webcams)
  • Interactive whiteboards
  • Web-based collaboration
  • Pull-based information sharing websites (wikis)
  • Instant messaging / chat for effective communication
 • Maintain a metaphor of the project / goal
 • Intensify facilitation through asking more questions, repeating others’ views, etc.

 

Comments

 1. Tuấn Phạm Hoàng

  Công cụ “Đồng vị trí –Quy tụ về một nơi”, cũng còn được gọi là “ma trận gắn kết” bao gồm việc đưa một số hoặc tất cả thành viên tích cực nhất nhóm dự án về cùng một địa điểm để nâng cao khả năng của họ giúp thực thi công việc như một đội ngũ thống nhất. Việc” Đồng vị trí” có thể tạm thời, chẳng hạn như tại các thời điểm chiến lược quan trọng trong dự án, hoặc trong toàn bộ dự án. Chiến lược “Đồng vị trí” có thể bao gồm một phòng họp đội (đôi khi được gọi là “phòng tác chiến”), nơi công bố niêm yết các kế hoạch, và các tiện nghi khác nhằm tăng cường trao đổi thông tin và ý thức của cộng đồng/làm việc nhóm. Trong khi “Đồng vị trí” được coi là một chiến lược tốt,việc sử dụng đội ngũ ảo có thể mang lại lợi ích như việc sử dụng các nguồn nhân lực có tay nghề cao hơn, giảm chi phí ,ít phải di chuyển, và chi phí di dời và sự gần gũi của nhóm thành viên với các nhà cung cấp, khách hàng/chủ đầu tư hoặc các bên liên quan chủ chốt quan trọng khác

  View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.