pmp tool input output

 

Công cụ này sử dụng trong quy trình:   9.3


Colocation, also referred to as “tight matrix,” involves placing many or all of the most active project team members in the same physical location to enhance their ability to perform as a team. Colocation can be temporary, such as at strategically important times during the project, or for the entire project. Colocation strategies can include a team meeting room (sometimes called “war room”), places to post schedules, and other conveniences that enhance communication and a sense of community. While colocation is considered a good strategy, the use of virtual teams can bring benefits such as the use of more skilled resources, reduced costs, less travel, and relocation expenses and the proximity of team members to suppliers, customers, or other key stakeholders.


Trích PMBOK5

Danh sách 117 tools techniques trong 47 quy trình ITTO

Tagged:

Comments

  1. Tuấn Phạm Hoàng

    Công cụ “Đồng vị trí –Quy tụ về một nơi”, cũng còn được gọi là “ma trận gắn kết” bao gồm việc đưa một số hoặc tất cả thành viên tích cực nhất nhóm dự án về cùng một địa điểm để nâng cao khả năng của họ giúp thực thi công việc như một đội ngũ thống nhất. Việc” Đồng vị trí” có thể tạm thời, chẳng hạn như tại các thời điểm chiến lược quan trọng trong dự án, hoặc trong toàn bộ dự án. Chiến lược “Đồng vị trí” có thể bao gồm một phòng họp đội (đôi khi được gọi là “phòng tác chiến”), nơi công bố niêm yết các kế hoạch, và các tiện nghi khác nhằm tăng cường trao đổi thông tin và ý thức của cộng đồng/làm việc nhóm. Trong khi “Đồng vị trí” được coi là một chiến lược tốt,việc sử dụng đội ngũ ảo có thể mang lại lợi ích như việc sử dụng các nguồn nhân lực có tay nghề cao hơn, giảm chi phí ,ít phải di chuyển, và chi phí di dời và sự gần gũi của nhóm thành viên với các nhà cung cấp, khách hàng/chủ đầu tư hoặc các bên liên quan chủ chốt quan trọng khác

    View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.