Công cụ quản lý dự án Communication Requirements Analysis ITTO trong luyện thi PMP

 

Công cụ này sử dụng trong quy trình Plan communications management (thuộc mảng kiến thức Project communications management). Communication requirements analysis determines the information needs of the project stakeholders. These requirements are defined by combining the type and format of information needed with an analysis of the value of that information.

Sources of information typically used to identify and define project communication requirements include but are not limited to:

 • Stakeholder information and communication requirements from within the stakeholder register and stakeholder engagement plan;
 • Number of potential communication channels or paths, including one-to-one, one-to-many, and many-to-many communications;
 • Organizational charts;
 • Project organization and stakeholder responsibility, relationships, and interdependencies;u Development approach;
 • Disciplines, departments, and specialties involved in the project;
 • Logistics of how many persons will be involved with the project and at which locations;u Internal information needs (e.g., when communicating within organizations);
 • External information needs (e.g., when communicating with the media, public, or contractors); andu Legal requirements.

Ở công cụ này ta cần tính số lượng kênh truyền thông (communications channels) theo công thức sau:

 

Number of paths = N*(N-1)/2

 

 

Project resources should be expended only on communicating information that contributes to the success of the project or where a lack of communication can lead to failure.

 


Practice

 • Question: You are perpraring the communications management plan for your Project by using communication requirements analysis. Which of the following statements about communication requirements analysis is inaccurate?

  a) Requirements are defined by combining the type and format of information needed with an analysis of the cost of that information.

  b) Project resources are expended on communicating information that contributes to success.

  c) Project resources are expended on communicating information where lack of communication can lead to failure

  d) The intention is to prevent overloading Stakeholders with minor details

 • Đề bài hỏi điều nào không đúng về Communication requirements analysis (một Tools / Techniques trong đề thi PMP).

  Nhận định câu B và C là đúng vì nó nằm gọn trong lý thuyết ở trên. Phân vân còn lại câu A và D.

  Câu D có hàm ý đúng là Communication requirements analysis có mục đích nhằm ngăn chặn sự quá tải của stakeholders thông qua thiết lập các communications channels tốt.

  Câu A không chính xác vì các yêu cầu này (requirements) được xác định bằng kết hợp nhiều loại thông tin với phép phân tích giá trị (value) chứ không phải phép phân tích về chi phí (cost).

  Do đó đáp án cuối cùng là A. Câu này rất khó và dễ bị nhầm lẫn, các bạn thi PMP và cả chính tôi cũng dễ bị nhầm chuyện này, chỉ khác 1 chữ thôi là cả ý khác rồi.

 

Sources of information typically used to identify and define project communication requirements include, but are not limited to:

Organizational charts;

Project organization and stakeholder responsibility relationships;

Disciplines, departments, and specialties involved in the project;

Logistics of how many persons will be involved with the project and at which locations;

Internal information needs (e.g., when communicating within organizations);

External information needs (e.g., when communicating with the media, public, or contractors);

Stakeholder information and communication requirements from within the stakeholder register.


Trích PMBOK

 

Danh sách tools techniques trong ITTO

 

Tagged:

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.