Control Charts trong luyện thi PMP PMI-RMP

Control Charts trong luyện thi PMP PMI-RMP 

 

Control Charts là một công cụ trong bộ 7 công cụ về Control Quality.

Control charts gather data to show when a process experiences an out of control condition. These are called “[wc_highlight color=”yellow”]Special Cause Variations[/wc_highlight]”. Basically we will use the control chart to determine whether a process is stable with predictable performance or not. It helps us understand how a process performs/behaves over time. Ideally we would expect a process to be stable and consistent and the control chart can help us confirm the same.

A typical control chart has 3 lines:
a. The Mean or Median line
b. The Upper Control Limit or UCL (Specification limits – customer’s expectation)
c. The Lower Control Limit or LCL (Control limits: +/- 3 Sigma)

Data points are gathered and plotted within these 3 lines. If all your data points lie between the UCL and the LCL then you can safely assume that your process is “In Control”. Every process will always have some variance and it is inevitable but, as long as all our data points lie within the control limits then we are good. If you see no variance and all points lie on the median, then either the data collection was wrong or something else is majorly wrong which is yet to be identified. There is no way that all data points lie on the median line.

The difference between the UCL/LCL and the mean is called the sigma value of the project. In other words it signifies the level of quality in the project. Don’t worry too much about sigma right now. Just know that higher the quality the better it is. If you are really keen on understanding about Sigma values and better quality, to visit the blog on Lean Six Sigma quality improvements.

Spotting a process that is out of control (cases where the data points are either above the UCL or below the LCL) is critical. There could also be cases where all data points are within the UCL and LCL but still the process is out of control. Those cases are identified using the “Rule of 7” wherein if 7 consecutive points fall on the same side of the control chart then it suggests that something is wrong and needs to be investigated.

control chart | luyen thi PMP RMP online

Look at the sample control chart above. There is a data point above the UCL and one below the LCL which signifies that this process id definitely out of control. By analyzing the control chart we can identify potential risk points. If a process is in control then practically speaking we need not do anything. But, if it is out of control then we definitely need to take remedial actions.

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, RMP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

1 thought on “Control Charts trong luyện thi PMP PMI-RMP

 1. Control Charts- Biểu đồ kiểm soát là một công cụ trong 7 công cụ kiểm soát Chất lượng.

  Biểu đồ kiểm soát thu thập dữ liệu được nhằm chỉ ra kh nàoi một quy trình vượt ra khỏi điều kiện kiểm soát. Đây được gọi là “Các Biến cố Nguyên nhân Đặc biệt”. Về cơ bản, chúng ta sẽ sử dụng biểu đồ kiểm soát để xác định liệu một quy trình có ổn định hay không với hiệu suất dự đoán. Nó giúp chúng ta hiểu cách thức một quy trình hoạt động theo thời gian. Lý tưởng nhất , chúng ta mong đợi một quy trình ổn định và nhất quán và biểu đồ kiểm soát có thể giúp chúng ta xác nhận điều giống như vậy.
  Một biểu đồ kiểm soát điển hình có 3 đường:
  A. Đường trung bình hoặc trung vị
  B. Hạn chế Kiểm soát Tối đa hoặc UCL (Các giới hạn về kỹ thuật – kỳ vọng của khách hàng)
  C. Hạn chế kiểm soát Thấp hơn hoặc LCL (Giới hạn kiểm soát: +/- 3 Sigma)
  Các điểm dữ liệu được tập hợp và vẽ trong ba đường này. Nếu tất cả các điểm dữ liệu nằm giữa UCL và LCL thì bạn có thể giả định một cách an toàn rằng quy trình của bạn là “Trong vòng Kiểm soát”. Mỗi quá trình sẽ luôn luôn có một số thay đổi/biến số và điều đó là không thể tránh khỏi, nhưng, miễn là tất cả các điểm dữ liệu của chúng ta nằm trong giới hạn kiểm soát thì chúng ta vẫn ổn. Nếu bạn không thấy có sự khác biệt/thay đổi hay biến số và tất cả các điểm đều nằm trên trung vị, thì hoặc là việc thu thập dữ liệu bị sai hoặc điều gì đó bị sai nghiệm trọng mà vẫn chưa được xác định ra. Không có lý do nào mà tất cả các điểm dữ liệu đều nằm trên đường trung vị.
  Sự khác biệt giữa UCL / LCL và trung bình được gọi là giá trị sigma của dự án. Nói cách khác, nó biểu thị mức độ chất lượng trong dự án. Đừng lo lắng quá nhiều về sigma ngay bây giờ. Chỉ cần biết rằng chất lượng càng cao càng tốt. Nếu bạn thực sự quan tâm đến sự hiểu biết về các giá trị Sigma và chất lượng tốt hơn, hãy truy cập vào blog về cải tiến chất lượng Lean Six Sigma.

  Nhận/Chỉ ra một quá trình nằm ngoài sự/tầm kiểm soát (trường hợp khi các điểm dữ liệu nằm trên UCL hoặc dưới LCL) là rất quan trọng. Có thể cũng có trường hợp tất cả các điểm dữ liệu nằm trong UCL và LCL nhưng vẫn còn quá trình này nằm ngoài tầm kiểm soát. Các trường hợp này được xác định bằng cách sử dụng “Quy tắc số 7” trong đó nếu có 7 điểm liên tiếp nằm cùng một bên/phía của biểu đồ kiểm soát thì điều đó cho thấy có điều gì đó sai và cần được điều tra xem xét.
  Xem biểu đồ kiểm soát mẫu ở trên. Có một điểm dữ liệu bên trên UCL và một bên dưới LCL biểu thị rằng quy trình này ngoài tầm kiểm soát. Bằng cách phân tích biểu đồ kiểm soát chúng ta có thể xác định các điểm nguy cơ tiềm ẩn. Nếu một quá trình trong tầm kiểm soát thì nói một cách thực tế chúng ta không cần phải làm bất cứ điều gì. Nhưng, nếu nó nằm ngoài tầm kiểm soát thì chắc chắn chúng ta cần xác định các hành động khắc phục cần tiến hành.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

two × 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.