HocPMP.Com

Tìm hiểu về Cost Estimates ITTO trong thi PMP

Tìm hiểu về Cost Estimates ITTO trong thi PMP

On PMBOK 5, this ITTO was called as Activity Cost Estimates. But on PMBOK 6, this ITTO has changed the name to Cost Estimates. Please note to follow guide on PMBOK 6 for your PMP exam.

Cost Estimatesoutput của quy trình Estimate Costs, thuộc mảng kiến thức Project cost management.

 

Activity cost estimates are quantitative assessments of the probable costs required to complete project work. Cost estimates can be presented in summary form or in detail.

Costs are estimated for all resources that are applied to the activity cost estimate. This includes, but is not limited to, direct labor, materials, equipment, services, facilities, information technology, and special categories such as cost of financing (including interest charges), an inflation allowance, exchange rates, or a cost contingency reserve.

Indirect costs, if they are included in the project estimate, can be included at the activity level or at higher levels.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

 

1 thought on “Tìm hiểu về Cost Estimates ITTO trong thi PMP

  1. Ước tính chi phí hoạt động là sản phẩm của quy trình Dự toán chi phí, thuộc mảng kiến thức Quản lý chi phí dự án.
    Ước tính chi phí hoạt động là đánh giá định lượng về chi phí có thể ,yêu cầu để hoàn thành công việc dự án. Ước tính chi phí có thể được trình bày dưới dạng tóm tắt hoặc chi tiết.
    Chi phí được ước tính cho tất cả các tài lực được áp dụng cho ước tính chi phí hoạt động. Điều này bao gồm, nhưng không giới hạn, lao động trực tiếp, vật liệu, thiết bị, dịch vụ, cơ sở vật chất, công nghệ thông tin và các loại đặc biệt như chi phí tài chính (bao gồm cả phí lãi), trợ cấp lạm phát, tỷ giá hoặc chi phí cho quĩ dự phòng bất chắc.
    Các chi phí gián tiếp, nếu chúng được bao gồm trong dự toán của dự án, có thể bao gồm ở mức độ cho hoạt động hoặc các mức độ cao hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

seventeen − 15 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.