HocPMP.Com

Tìm hiểu về Deliverables trong đề thi PMP

Tìm hiểu về Deliverables trong đề thi PMP

 

Deliverables là output duy nhất của quy trình Direct and manage project work, thuộc mảng kiến thức Project integration management. Deliverables ở những sản phẩm / dịch vụ / kết quả ở trạng thái Verified, chưa được Validated.

Các Deliverables này cần được vào quy trình Validate Scope mởi trở thành Validated deliverables. Các Deliverables có tính chất hữu hình có thể đo đạc rõ ràng, ví dụ: sản xuất 1000 bảng vi mạch /1 ngày, deliverables phản ánh mục tiêu nằm trong Project Management Plan đã đạt hay chưa. Lưu ý: Deliverables có thể có được khi hoàn thành 1 process, phase hay 1 dự án.

A deliverable is any unique and verifiable product, result or capability to perform a service that is required to be produced to complete a process, phase, or project. Deliverables are typically tangible components completed to meet the project objectives and can include elements of the project management plan – PMBOK

 

Lưu ý: Deliverables được định nghĩa trong Project charter giai đoạn Initiating trước khi thực hiện planning hay executing.

 

Trong đề thi PMP có thể hỏi bạn Deliverables có được khi nào? Thông thường nếu các bạn chỉ biết Deliverables có được sau khi hoàn thành project là chưa đầy đủ.

 


Practice

[wc_tabgroup layout=”box”]

[wc_tab title=”PMP Question”]

Question: You are in Direct and manage project work, which of following is a deliverables of this process?

a. Process completed

b. Phase completed

c. Project completed

d. All of above

[/wc_tab]

[wc_tab title=”Answer”]

Đáp án đúng là D. Khi project team hoàn thành process, phase hay project thì sẽ tạo ra 1 deliverables.

[/wc_tab]

[/wc_tabgroup]

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

 

1 thought on “Tìm hiểu về Deliverables trong đề thi PMP

  1. Thành phẩm là sản phẩm duy nhất của quy trình Chỉ đạo và Quản lý công việc dự án, thuộc mảng kiến thức Quản lý tích hợp dự án. Thành phẩm là các sản phẩm / dịch vụ / kết quả ở trạng thái Được xác nhận, chưa được Phê chuẩn thông qua.
    Các Thành phẩm này cần phải vào quy trình Phạm vi công việc Phê chuẩn trở thành các sản phẩm được Phê chuẩn thông qua hợp lệ. Các Thành phẩm có tính chất hữu hình và có thể đo đạc rõ ràng, ví dụ: sản xuất 1000 bảng vi mạch /1 ngày, thành phẩm phản ánh mục tiêu nằm trong Kế hoạch Quản lý Dự án đã đạt được hay chưa. Lưu ý: Các thành phẩm có thể có khi hoàn tất 1 quá trình, giai đoạn hoặc 1 dự án.
    Một thành phẩm là bất kỳ sản phẩm, kết quả hoặc năng lực độc nhất và có thể kiểm chứng được để thực hiện một dịch vụ cần thiết nhằm để sản xuất ,để hoàn thành quá trình, giai đoạn hoặc dự án. Các thành phẩm thường là các thành phần hữu hình được hoàn thành để đáp ứng các mục tiêu của dự án và có thể bao gồm các yếu tố của kế hoạch quản lý dự án – PMBOK
    Lưu ý: Các Thành phẩm được định nghĩa trong Điều khoản dự án giai đoạn khởi động trước khi thực hiện lập kế hoạch hay thực thi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.