HocPMP.Com

Tìm hiểu Duration Estimates trong thi PMP

Tìm hiểu Duration Estimates trong thi PMP

On PMBOK 5, this ITTO was called as Activity Duration Estimates. But on PMBOK 6, this ITTO has changed the name to Duration Estimates. Please note to follow guide on PMBOK 6 for your PMP exam.

Duration Estimatesoutput của quy trình Estimate activity durations, thuộc mảng kiến thức Project time management.

 

Activity duration estimates are quantitative assessments of the likely number of time periods that are required to complete an activity. Duration estimates do not include any lags. Activity duration estimates may include some indication of the range of possible results. For example:

  • 2 weeks ± 2 days, which indicates that the activity will take at least eight days and not more than twelve (assuming a five-day workweek); and
  • 15 % probability of exceeding three weeks, which indicates a high probability—85 %—that the activity will take three weeks or less.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

1 thought on “Tìm hiểu Duration Estimates trong thi PMP

  1. Ước tính khoảng thời gian cho hoạt động là sản phẩm của quy trình Ước tính các khoảng thời gian hoạt động, thuộc mảng kiến thức Quản lý thời gian dự án.

    Ước tính khoảng thời gian hoạt động là đánh giá định lượng về quãng thời gian cần thiết để hoàn thành một hoạt động. Ước lượng khoảng thời gian không bao gồm bất kỳ sự chậm trễ nào. Ước tính khoảng thời gian hoạt động có thể bao gồm một số chỉ số về phạm vi các kết quả có thể có. Ví dụ:
    • 2 tuần ± 2 ngày, cho biết rằng hoạt động sẽ mất ít nhất tám(8) ngày và không quá mười hai(12) ngày (giả định một tuần làm việc trong 5 ngày); Và
    • Xác suất 15% vượt quá 3 tuần, chỉ ra rằng có khả năng cao là 85% hoạt động sẽ được thực hiện trong vòng ba tuần hoặc ít hơn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

twelve − five =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.