HocPMP.Com

Tìm hiểu về Final product / service / result transition trong đề thi PMP

Final product / service / result transitionouput của quy trình Close project or phase, thuộc mảng kiến thức Project integration management. Output này cho biết sản phẩm dịch vụ hay một kết quả cuối cùng của project đã được xác thực và sẵn sàng cho môi trường production. Trước khi được gọi là Final product / service thì chúng phải là Validated deliverables.

 

This output refers to the transition of the final product, service, or result that the project was authorized to produce (or in the case of phase closure, the intermediate product, service, or result of that phase).

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

 

Comments

  1. Tuấn Phạm Hoàng

    Bước chuyển tiếp sản phẩm cuối cùng / dịch vụ / kết quả là sản phẩm của quy trình Đóng dự án hoặc giai đoạn, thuộc mảng kiến thức Quản lý tích hợp dự án. Sản phẩm này cho biết dịch vụ sản phẩm dịch vụ hay một kết quả cuối cùng của dự án đã được xác thực và sẵn sàng cho môi trường sản xuất. Trước khi được gọi là sản phẩm / dịch vụ cuối cùng, chúng phải là thành phẩm được xác nhận hợp lệ.

    Sản phẩm này đề cập đến trong bước chuyển tiếp của sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả cuối cùng mà dự án đã được ủy quyền để sản xuất (hoặc trong trường hợp kết thúc giai đoạn, sản phẩm, dịch vụ hoặc kết quả trung gian của giai đoạn đó).

    View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.