pmi-rmp

Go & No-Go Decision trong Quản lý dự án chuyên nghiệp

Go và No-Go Decision là một danh sách những điều kiện chính thức để dự án có thể Golive. Go và No Go được thiết lập trong quy trình Perform Qualitative Risk AnalysisPlan Risk Responses.

Như thế ở điểm này trong giai đoạn hoạch định dự án các PM cũng cần phải có quyết định No và No-Go trước. Điều này là khuyến nghị và best practice.

Go và No-Go Decision cũng là một checkpoint quan trọng trong Communication management plan.

 

 

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.