Histograms trong luyện thi PMI-RMP PMP

Histograms trong luyện thi PMI-RMP PMP

 

Histograms là một công cụ trong bộ 7 công cụ của Control Quality.

A Histogram shows a [wc_highlight color=”red”]distribution of variables in a bar-chart format[/wc_highlight]. Each column represents an attribute or characteristic of an issue. The histogram usually shows a frequency of distribution for a set of measurements. Look at the sample histogram below:

histogram | luyen thi PMP RMP online

As you can see, the frequency of occurrence of various issues is plotted in a bar-graph format. The frequency of occurrence is visible in the height of each of the bar. A sub-set of histograms known as the “Pareto Charts” are widely used in risk management which is what we are going to cover next.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, RMP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

 

1 thought on “Histograms trong luyện thi PMI-RMP PMP

  1. Histograms-Biểu đồ tần suất là một công cụ trong bộ 7 công cụ Kiểm soát chất lượng
    Biểu đồ tần suất chỉ ra một sự phân bố các biến trong một biểu đồ dạng thanh. Mỗi cột đại diện cho một thuộc tính hoặc đặc tính của một vấn đề. Biểu đồ tần số thường hiển thị tần suất phân bố cho một tổ hợp đo lường. Xem biểu đồ dưới đây

    Như bạn thấy, tần số xuất hiện của các vấn đề khác nhau được vẽ trong một đồ thị định dạng thanh. Tần số xuất hiện được hiển thị theo chiều cao của mỗi thanh. Một tập hợp các biểu đồ tần suất được biết là “biểu đồ Pareto” được sử dụng rộng rãi trong quản lý rủi ro mà chúng ta sẽ đề cập tới trong phần tiếp theo.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

15 − six =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.