Comment on Tổng hợp 600+ ITTO trong PMP Exam – 49 Processes – Updating PMBOK 6 by monkey child.

ok kevin :)

monkey child Also Commented

Tổng hợp 600+ ITTO trong PMP Exam – 49 Processes – Updating PMBOK 6
mình không hiểu lắm các header của table trên KA…mong giải thích giúp với :) thanks