Comment on Tổng hợp 600+ ITTO trong PMP Exam – 49 Processes – Updating PMBOK 6 by La Hoàng Tuấn.

Có tổng cộng 49 processes, sao không khớp với thống kê này vậy anh Kevin:

PMP IPECC Activities
1. Initiating: 2 processes
2. Planning: 24 processes
3. Executing: 8 processes
4. Monitoring & Controlling: 11 processes
5. Closing: 2 processes

Như vậy có 47 hay 49 processes?