HocPMP.Com

Phong cách lãnh đạo Leadership styles PMI đưa ra phổ biến trong kỳ thi PMP – Autocratic? BureauCratic? Charismatic? Democratic? Laissez-faire?

Phong cách lãnh đạo Leadership styles PMI đưa ra phổ biến trong kỳ thi PMP – Autocratic? BureauCratic? Charismatic? Democratic? Laissez-faire?

Bạn là Project Manager và trong dự án bạn có thể làm việc theo chuẩn mực khoa học hay theo phong cách cá nhân nào đó. Cho dù thế nào, không có phong cách nào là tối thượng, mà cũng không hẳn phương pháp nào là hạ sách. PMI liệt kê 5 loại phong cách lãnh đạo phổ biến sau trong PMBOK. Việc nắm bắt các phong cách lãnh đạo và nhớ tên gọi của chúng rất có ý nghĩa trong kỳ thi PMP, bởi vì bạn sẽ được nêu tình huống Project Manager giải quyết tình huống như vậy thì thuộc phong cách lãnh đạo nào. Chúng ta hãy cùng xem “5 Phong cách lãnh đạo Leadership styles PMI đưa ra phổ biến trong kỳ thi PMP”

 1. AutoCratic: hay còn gọi là cách tiếp cận top-down, Project Manager có quyền lực làm bất cứ gì mà anh ta muốn. Project Manager có thể chỉ dẫn làm hay ủy quyền nhưng về nguyên tắc Autocratic có nghĩa là mọi người phải tuân theo những gì Project Manager muốn làm. (Project Manager tối thượng).
 2. BureauCratic: tập trung vào khuôn mẫu, giấy tờ 1 cách cứng nhắc (procedures). Phù hợp cho các công việc cần sự chi tiết tiêu chuẩn, và phải tuân theo tiêu chuẩn đó.
 3. Charismatic: phong cách này Project Manager giúp đỡ team hoàn thành công việc thông qua sự thuyết phục  (Encourage) và thúc đẩy động lực nhân viên (Motivation)
 4. DemoCratic: Thuyết phục team tham gia vào quy trình ra quyết định Decision Making Process. Việc ra quyết định dựa trên cả nhóm, giúp thúc đẩy teamwork và sự hợp tác cooperation.
 5. Consensus style: sharing problem with team members as a group.
 6. Laissez-faire: Thuật ngữ tiếp Pháp có nghĩa “follow to act”. Project Manager theo phong cách Laissez-faire không tham gia trực tiếp vào công việc của đội dự án mà chỉ quản lý (manage) và hỗ trợ (consult) ở mức cần thiết. Phong cách Project Manager này phù hợp với các đội có kỹ năng cao, dễ gây hỗn loạn (Anarchy) trong project team. Laissez-fair có sự ủy quyền (Delegate leadership) nhưng vẫn có sự tham gia nhất định của Project Manager trong lúc thực hiện dự án.
 7. Delegating: Project Manager thiết lập mục tiêu cho team members và cấp quyền tương ứng để thực hiện công việc. Ủy quyền hoàn toàn và hướng đến mục tiêu cuối cùng.

 

Leadership Style & Risk

 • Autocratic: leader has high levels of influence and control over his / her team. Members of team are not encouraged to make suggestions. Risks that arise from this style are [wc_highlight color=”yellow”]lack of creativity, low morale, and low commitment[/wc_highlight].
 • Charismatic: The leader has enough charm to make people follow him/her even without formal authority (you know, the people everyone likes and listens to). A typical charismatic is energetic can easily convince his/her team to follow his/her lead. Risks in this style lie in the tendency of turning the project into a [wc_highlight color=”yellow”]”one man show” where, if the leader leave, the team performance will be decreased[/wc_highlight]. The commitment is not intended for the project goals but more toward the leader.
 • Consensus style: sharing problem with team members as a group.
 • Laissez-faire: leader gives her/his team [wc_highlight color=”yellow”]enough spaces for creativity and innovation. The team has knowledge and experienced[/wc_highlight], so leader does not practice strong and excessive control.
 • Democratic: leader invites the [wc_highlight color=”yellow”]team to “participate” in decision making[/wc_highlight]. [wc_highlight color=”yellow”]Better participation and more creative ideas[/wc_highlight] than in an autocracy but also tends to [wc_highlight color=”yellow”]take more time[/wc_highlight] when it comes to decision-making.
 • People-Oriented: Focus on [wc_highlight color=”yellow”]coaching and helping his team members[/wc_highlight]. Risk can generate because the [wc_highlight color=”yellow”]leader might over-focus on the people’s side while giving less attention to the tasks[/wc_highlight] to be accomplished.
 • Task-Oriented: Focus on meeting objectives, with little or no concern for the team’s satisfaction.
 • Bureaucratic: leader strictly follows procedures and leaves little or no place at all for flexibility (no breaking the rules). Risk?

Phong cách lãnh đạo này thuộc vào bộ công cụ Interpersonal Skills (Soft skills) trong quản lý dự án.

3 thoughts on “Phong cách lãnh đạo Leadership styles PMI đưa ra phổ biến trong kỳ thi PMP – Autocratic? BureauCratic? Charismatic? Democratic? Laissez-faire?

 1. Bạn ơi phân biệt sự khác nhau giúp mình giữa Laissez Faire và Delegating

  Mình tìm hiểu trên mạng thì

  Laissez Faire: Does not interfere; team is left unsupervised which may lead to anarchy.

  Delegating: Delegates to team members, particularly if competent to handle tasks.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

16 − 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.