Leadership thay đổi qua các thời kỳ 1970s – 2010s

Sự thay đổi trong phong cách lãnh đạo (leadership) và quản lý đã trải qua 3 sự thay đổi lớn từ những năm 1970s đến 2010s.

Human resources and self-development. Modern business - vector illustration
Human resources and self-development. Modern business – vector illustration

Ở đây cũng có sự chuyển mình từ “Doing Things Right” và “Doing Right Things” hay các khả năng Adapt của PM với việc quản lý dự án. Xu thế mới ko còn là Managing Change mà chuyển thành “Change has Changed.

Change 1.0
Change 2.0
Change 3.0
“Status-Quo” “Status-Slow” “Status-Flow”
Efficiency Effectiveness Efficacy
Doing Things Right Doing the Right Things Timely Relevance
Perf Assurance Continuous Improvement Discontinuous Improvement
Post-Adaptive Adaptive Pre-Adaptive
Managing Change Leading Change Change has Changed
1970-1980s 1990s-2000s 2010s
Management Leadership Agile Leadership

Source: http://blog.vistage.com/business-leadership/has-your-leadership-changed-with-change/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 − seven =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.