HocPMP.Com

Tìm hiểu về Leadership trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP, PMI-ACP

Tìm hiểu về Leadership trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP, PMI-ACP

 

Interpersonal skills (soft skills) là một bộ công cụ quản lý dự án được PMI đưa ra sử dụng rất nhiều trong mảng kiến thức project human resource management, Leadership là một kỹ năng nằm trong bộ này.

Leadership tập trung vào xây dựng một team làm việc để hướng tới mục tiêu dự án, vai trò là một leader bạn cần tạo sự tôn trong và tin tưởng hơn là nỗi sợ hãi hay ép phục tùng, đây là yếu tố quan trọng nhất của một nhà lãnh đạo hiệu quả.

[wc_highlight color=”blue”]Respect + Trust > Fear + Submission[/wc_highlight]

Leadership involves focusing the efforts of a group of people toward a common goal and enabling them to work as a team. In general terms, leadership is the ability to get things done through others. Respect and trust, rather than fear and submission, are the key elements of effective leadership. Although important throughout all project phases, effective leadership is critical during the beginning phases of a project when the emphasis is on communicating the vision and motivating and inspiring project participants to achieve high performance.

Throughout the project, the project team leaders are responsible for establishing and maintaining the vision, strategy, and communications; fostering trust and team building; influencing, mentoring, and monitoring; and evaluating the performance of the team and the project.

[wc_highlight color=”red”]LEADERSHIP IS A KNOWLEDGE & SKILLS IN AGILE[/wc_highlight]

Management is getting people to do what needs to be done. Leadership is getting people to want to do what needs to be done.

  • Servant leadership
  • Modeling desired behavior – be a role model of honesty, forward-looking, competent, inspiring
  • Communicate and re-communicate project vision
  • Enabling others to act – empowered and trust, transparency, information sharing, make use of inclusive tools (e.g. Kanban board)
  • Being willing to challenge the status quo – cherish innovations and encourage others to speak up

 

 

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, PMI-RMP, PMI-ACP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

1 thought on “Tìm hiểu về Leadership trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP, PMI-ACP

  1. Tôn trọng + Tin tưởng> Sợ hãi + Qui phục/Phục tùng
    Lãnh đạo bao gồm việc tập trung nỗ lực của một nhóm người vào một mục tiêu chung và cho phép họ làm việc theo nhóm. Nói chung, lãnh đạo là khả năng thực hiện mọi việc thông qua những người khác. Tôn trọng và tin cậy, chứ không phải là sợ hãi và phục tùng, là những yếu tố chính của sự lãnh đạo hiệu quả. Mặc dù quan trọng trong tất cả các giai đoạn của dự án, lãnh đạo hiệu quả là rất quan trọng trong giai đoạn bắt đầu của một dự án khi nhấn mạnh vào việc truyền đạt tầm nhìn và thúc đẩy và tạo cảm hứng cho những người tham gia dự án để đạt được hiệu quả cao.

    Trong suốt dự án, các trưởng nhóm dự án có trách nhiệm thiết lập và duy trì tầm nhìn, chiến lược, và truyền thông; Bồi dưỡng sự tin tưởng và xây dựng đội ngũ; tạo ảnh hưởng, chỉ dẫn và giám sát; Và đánh giá hiệu suất của đội và dự án.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 − 1 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.