HocPMP.Com

Tìm hiểu về Milestone list trong thi PMP

Tìm hiểu về Milestone list trong thi PMP

 

Milestone listoutput của quy trình Define activities, thuộc mảng kiến thức Project time management.

 

A milestone is a significant point or event in a project. A milestone list is a list identifying all project milestones and indicates whether the milestone is mandatory, such as those required by contract, or optional, such as those based upon historical information. Milestones are similar to regular schedule activities, with the same structure and attributes, but they have zero duration because milestones represent a moment in time.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

 

1 thought on “Tìm hiểu về Milestone list trong thi PMP

  1. Danh sách mốc quan trọng là sản phẩm của quy trình Định rõ các hoạt động, thuộc mảng kiến thức Quản lý thời gian dự án.

    Mốc quan trọng là một thời điểm hoặc sự kiện quan trọng trong một dự án. Danh sách mốc quan trọng là một danh sách xác định tất cả các mốc của dự án và chỉ ra liệu mốc quan trọng là bắt buộc, chẳng hạn như những yêu cầu bởi hợp đồng, hay là tùy chọn, chẳng hạn như dựa trên thông tin trong quá khứ. Các cột mốc cũng tương tự như các hoạt động theo kế hoạch thường kỳ, có cùng cấu trúc và thuộc tính, nhưng chúng có khoảng thời gian duy trì bằng không vì các mốc quan trọng đại diện cho một thời điểm duy nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one × three =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.