Chia sẻ các ghi chú công thức, thuật ngữ, mindmaps (Brain Dump) HocPMP.Com trong kỳ thi PMP

Bài này tôi viết với mục tiêu chia sẻ tất cả các ghi chú tôi note trước khi tham dự kỳ thi PMP.

Như anh chị đã biết chúng ta sẽ tham dự kỳ thi trắc nghiệm 200 câu trong 4 giờ đồng hồ liên tục, chúng ta có 15 phút trước kỳ thi để thực hiện kiểm tra computer, chuột và phát giấy thi có vấn đề gì không. Lời khuyên của tôi là nếu chúng ta thông thuộc các việc này rồi hãy giành 15 phút đó ghi chú ra các công thức, các thuật ngữ hay các mẹo mà tôi tin chắc rằng phần lớn quý anh chị là những người đi làm lâu năm và việc thi cử liên tục 4 tiếng là một cực hình.

Hãy ghi chú tất cả những công thức, thuật ngữ, mindmap, itto hay bất cứ một thứ gì mà bạn cảm thấy khó nhớ hoặc dễ nhớ nhầm.

Việc ghi chú này không chỉ đơn thuần ghi nhớ những cái mình nắm chưa rõ mà cả những cái cốt lõi và bạn nghĩ bạn nắm rõ, bởi vì nếu các bạn đã thi thử kỳ thi 200 câu này thì đến tiếng thứ 3 là bắt đầu mệt mỏi không muốn suy nghĩ nữa rồi (Thi thử tại https://hocpmp.com/pmp-exam). Và lúc đó chính là lúc quyết định bạn đậu hay rớt. Đừng thử thách não của chúng ta bằng việc nhớ những thứ không cần thiết cho sự suy luận. Ví dụ việc nhớ 5 mức độ ước lượng khi làm về Time là không cần thiết, bạn có thể ghi chúng ra.

Hãy ghi chú những gì quan trọng đặc biệt các kiến thức mang tính ghi nhớ.

Việc ghi chú này có thể dài hay ngắn tùy thuộc vào năng lực mỗi người nhưng bạn không cần phải viết nó 1 cách quá cấu trúc, mục tiêu của chúng ta viết càng nhiêu càng tốt trong kỳ thi. Bởi rằng bạn có thể nghĩ kỳ thi này 4 giờ là rất nhiều, nhưng nếu chia ra thì sự phân bổ thời gian cho mỗi câu hỏi chỉ 1,2 phút một câu mà thôi (240 phút phải giải quyết 20 câu hỏi). Quá nhanh quá nguy hiểm.

Bạn phải giải quyết 200 câu hỏi trắc nghiệm trong 240 phút liên tục.

Bạn cần phải review lại ghi chú của chính bạn tạo ra 1 tuần trước khi thi và ghi chép nó lại vào giấy được phát trong kỳ thi. Lưu ý rằng giấy bạn phát có quota và bạn dùng hết họ sẽ cấp mới nhưng lấy đi những tờ đầu tiên theo nguyên tắc FIFO. Hãy dùng thông minh và tiết kiệm.

Và cuối cùng ghi chú để thi PMP mang tính cá nhân rất cao, rất xúc tích, có thể đọc vào đó chỉ một mình bạn hiểu. Để chia sẻ một ghi chú tham khảo, tôi xin chia sẻ những ghi chú của tôi trong kỳ thi PMP. Bạn có thể căn cứ vào đó để chỉnh sửa phù hợp với cá nhân mình và đây là điều tôi khuyến nghị.

Dù tham khảo ở đâu, bạn cũng nên tự tạo brain dump note cho chính mình.

Nào, các bạn hãy xem note của tôi có gì nào >>>>


=============================

EVM – Earned Value Management

EV = BAC * %complete

EV = PV * %complete (any point during project execution)

 

EV = BCWP (budgeted cost of work performed)

PV = BCWS (budgeted cost of work scheduled)

AC = ACWP (actual cost of work performed)

 

SV = EV – PV > 0 good

SPI = EV/PV > 1 (ahead of schedule)

 

CV = EV – AC > 0 good

CPI = EV/AC >1 (under budget)

 

PV = SV/(SPI – 1)

AC = CV/(CPI -1)

=============================

EAC = AC + bottum-up ETC: when initial estimates are flawed

EAC = AC + (BAC – EV): when ETC is predicted to be done  at budgeted rate (typical)

EAC = BAC/CPI: when ETC is expected at current CPI (typical)

EAC =  AC + (BAC-EV)/(SPI*CPI): at current SPI, CPI

 

EAC = BAC-CV ?

 

ETC = EAC – AC : assuming that work goes as plan

ETC = BAC – EV

 

VAC = BAC – EAC

%VAC = VAC/BAC

 

TCPI = (BAC-EV) / (BAC-AC): accepting BAC Value

TCPI = work remaining / funds remaining

TCPI = (BAC-EV) / (EAC – AC): when BAC is not sufficient and EAC is calculated

TCPI > 1 is Bad

=============================

Expected Monitory Value: EMV = Impact * Probability

=============================

Communication Channels = N*(N-1)/2

 

7% of communication messages is contained in words

38% in vocal pitch

55% in body language

Albert Mehrabian’s book “Silent Message”

=============================

TEAM Stage – Tuckman (Jensen) Ladder

forming

storming

norming

performing

adjourning

=============================

Future Value & Present Value

FV = PV * (1+r)^N : r – rate of interest; N – number of time periods

PV = FV / (1+r)^N

NPV: higher is better, NPV>0 investment will add value, accept project. NPV is defined as: The difference between the present value of cash inflows and the present value of cash outflows.

 

Internal Rate of Return IRR: bigger is better

Benefit Cost Ratio BCR: Bigger is better

Payback Period: lesser is better. This is nothing but breakeven period.

Payback period = Net investment / Avg annual cash flow.

=============================

Probability Distribution

PERT: Normal: (P+4M + O)/6

Triangular: (P+M+O)/3

SD of activity = (P-O)/6

Var = [latex]SD^2[/latex]

=============================

Float = Slack = total sack = LS – ES = LF – EF

float = 0 for activities on critical path

=============================

Cost of Quality, CoQ = EFTW + COPQ = POC + PONC

Essential First Time Work

Cost of Poor Quality

Price of Conformance

Price of Non-Conformance

=============================

Depreciation/Straight-line depreciation = Asset cost / Useful life

Double declining balance = 2*[(Asset Cost – Accumulated Depreciation) / Useful life]

=============================

5 Level of Estimates

ROM (Rough Order of Magnitude): -25% to +75%

Preliminary Estimate: -15% to +50%

Budget Estimate: -10% to +25%

Definitives Estimate: -5% to +10%

Final estimate: 0%

=============================

Remember, RETURN = Net Income Before Tax (NIBT) *or* Net Income After Tax (NIAT); & ON means ‘/’

Return on Sales, ROS = NI*T/Total Sales
Return on Assets, ROA = NI*T/Total Assets
Retrun on Investment, ROI = NI*T/Total Investment

Working Capital = Current Assets – Current Liabilities

Discounted cashflow = Cashflow * Discount factor

=============================

Contract related formulas

Savings = Target cost – Actual cost
Bonus = Savings*Percentage
Contract cost = Bonus+Fees
Total cost = Actual cost + Contract cost

=============================

Point of total assumption
PTA = [(Ceiling Price – Target Price)/Buyer’s Share Ratio] + Target Cost
Cost to buy = Initial cost + [#months * (monthly maintenance costs)] lifecycle cost = total cost + maintenance and support cost for lifetime of product

=============================

Normal Distribution

1 sigma = 68.26%
2 sigma = 95.46%
3 sigma = 99.73%
6 sigma = 99.999%
1 SD = 1 sigma

=============================

What Five Strategic Considerations may result in authorization of a project? (MOCkTaiLS – MOCTLS)
Market demand
Organizational need
Customer request
Technological advances
Legal requirements
Social need

=============================

EVA = Net Operating Profit After Tax – Cost of Capital (Revenue – Op. Exp – Taxes) – (Investment Capital X % Cost of Capital)
EVA: Economic Value Add Benefit Measurement – Bigger is better

Source Selection = (Weightage X Price) + (Weightage X Quality)

=============================

Types of powers of PM:
Legitimate
Reward
Expert
Referent
Coersive/Punishment

=============================

Motivational theories

Hertzbergs highgyene-motivation
Maslow’s hierarchy of needs
McGregor Theory X, Y;  / Z(assurance of permanent job position)
McClelland’s Need Theory
Victor Vroom Expectance theory

=============================

Peter Principle=Halo effect

=============================

range of variance on a budgetary estimate can be from -10% to +25%.

=============================

Paul Hersey/Ken blanchard’s Situational continuum/leadership
change leadership style based on maturity of subbordinates/team.
S1: Telling; S2: Selling; S3: Participating; S4: Delegating;

system testing vs integration testing

Seven Quality Mgmt and Control tools(NP, MAP IT)

=============================

Network diagram
PDPC
Matrix diagram
Affinity diagram
Prioritization Metrics
Interrelationship digraphs
Tree diagram

=============================

7 Basic Quality Tools (See See See, Husband and Father Playing Soccer)

Check sheet
Control chart
Cause-and-effect diagram
Histogram
Flow chart
Pareto chart
Scatter diagram

=============================

type II error – beta risk
ACTIVITY ON ARROW/arrow diagramming method

=============================

McKinsey’s 7S’s –  Robert H. Waterman, Jr. and Tom Peters

Hard Elements

 • Strategy
 • Structure
 • Systems

Soft Elements

 • Shared Values
 • Skills
 • Style
 • Staff

=============================

7 reasons of conflicts on projects

schedule
project priorities
human resources
technical opinions and performance trade-offs
administrative procedures
persnality conflict
cost and budget

=============================

Conflict management style

withdraw/avoid
compromise
smoothen/accomodate
collaborating
confront/problem solving
force

Collaborating: win/win;
Compromising: win some/lose some; >> lose/lose
Accommodating: lose/win;
Competing: win/lose;
Avoiding: no winners/no losers

=============================

Test of Normality
Paired Comparison Analysis
opm3
managemet by objective
capability maturity model
tqm
Merrill and Reid in their employee motivation theory?
personality traits: driver, expressive, amiable, and analytical.

=============================

Joseph Juran:applied the Pareto principle to quality issues
“Juran’s Trilogy”: quality planning, quality control, and quality improvement.

=============================

W. Edwards Deming
PDCA – along with Shewart

Philips Crosby – DIRFT (4 principles)
The definition of quality is conformance to requirements (requirements meaning both the product and the customer’s requirements)
The system of quality is prevention
The performance standard is zero defects (relative to requirements)
The measurement of quality is the price of nonconformance

Vilfredo Federico Damaso Pareto
80-20 principle

Kaoru Ishikawa
root-cause diagram: fishbone

KJ Diagram ()

William Ouchi (jap)
Theory Z, permament job offer

Genichi Taguchi
Design of experiments

F.C. Moore
“Delegation means assigning work to the others and giving them authority to do so”

=============================

Overlapping relationship
Sequential relationship
Multi-phase relationship
Iterative relationship

=============================

Predictive/plan-driven
Iterative and Incremental
Adaptive/Agile

=============================

critical chain methd by Eliyahu M. Goldratt
The critical path method (CPM) is a project modeling technique developed in the late 1950s by Morgan R. Walker (of DuPont) and James E. Kelley
Parkinson’s law is the adage which states that “work expands so as to fill the time available for its completion”.
Student’s syndrom – work is done at the last moment before deadline

=============================

Group decision making criteria (BINAM)

Brainstorming
Idea/mind mapping
Nominal technique
Affinity diagrams
Multi-criteria decision analysis

=============================

Failure mode and effect analysis – FMEA
QFD – quality function deployment (type of Facilitated workshops)

=============================

Discrete, Apportioned, Level of Effort – EMV effort types

=============================

marginal analysis
lifecycle costing
deming’s 14 points?
ARMA>
zero sum processing
issue log

=============================

shannon-weaver model of communication

=============================

code of ethics: Respect, Responsibility, Honesty, Fairness  >>>> Aspirational and Mandatory

=============================

direct, indirect, fixed, variable costs

=============================


Đó là tất cả note của tôi, bạn có thể nghĩ nó quá dài nhưng tôi tin chắc rằng một khi bạn đã viết note của bạn ra thì có lẽ còn dài hơn đó. Một điều nhớ là bạn đọc ít nhất 2 lần note trước khi thi PMP Exam và bạn càng tập viết nó ra giấy nhiều lần thì bạn chép nó trong phòng thi càng nhanh, điều này giúp bạn tự tin rất nhiều trong phòng thi.

Nếu đọc tất cả cả note này và bạn hiểu note đó nói về cái gì, nằm ở chủ điểm kiến thức nào, áp dụng trong trường hợp nào thì xin chúc mừng bạn, bạn có cơ hội Pass PMP rất cao.

 

Chúc các bạn may mắn!

Kevin

Hocpmp.com

3 thoughts on “Chia sẻ các ghi chú công thức, thuật ngữ, mindmaps (Brain Dump) HocPMP.Com trong kỳ thi PMP

 1. Bài tổng kết rất hữu ích. Nhưng công thức tính CV và CPI hình như ko đúng, ad xem lại nhé.

  1. Cảm ơn Chị Nga, mình kiểm tra lại và thấy đúng như chị nói, Ad nhầm lẫn ạ 🙂
   Chúc chị cuối tuần vui vẻ.

 2. 7 reasons of conflicts on projects

  schedule
  project priorities
  human resources
  technical opinions and performance trade-offs
  administrative procedures
  personality conflict
  cost and budget

  Trong Rita, personality lại dưới cùng, trên là cost.
  Bạn thử xem lại thế nào?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

eleven + fourteen =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.