Comment on Chia sẻ các ghi chú công thức, thuật ngữ, mindmaps (Brain Dump) HocPMP.Com trong kỳ thi PMP by khanhnk.

7 reasons of conflicts on projects

schedule
project priorities
human resources
technical opinions and performance trade-offs
administrative procedures
personality conflict
cost and budget

Trong Rita, personality lại dưới cùng, trên là cost.
Bạn thử xem lại thế nào?

Recent Comments by khanhnk

Khái niệm Workaround trong kỳ thi PMP là gì?
Mình thấy phần fallback plan là để đối phó với unidentified risk mà