HocPMP.Com

Danh sách 67 Outputs trong 47 quy trình quản lý dự án theo chuẩn PMI

Danh sách 67 Outputs trong 47 quy trình quản lý dự án theo chuẩn PMI

 

 1. Project charter
 2. Project Management Plan
 3. Deliverables
 4. WPD (Work Performance Data)
 5. Change requests
 6. Approved change requests
 7. Change log
 8. WPI (Work Performance Information) 
 9. Work performance reports
 10. Final product / service / result transition
 11. Scope management plan
 12. Requirements management plan
 13. Requirements document
 14. Requirements traceability matrix
 15. Project Scope Statement
 16. Scope baseline
 17. Accepted deliverables
 18. Schedule management plan
 19. Activity list
 20. Activity attributes
 21. Milestone list
 22. Project schedule network diagrams
 23. Activity resource requirements
 24. RBS (Resource Breakdown Structure)
 25. Activity duration estimates
 26. Schedule baseline
 27. Project schedule
 28. Schedule data
 29. Project calendars
 30. Schedule forecasts
 31. Cost management plan
 32. Activity cost estimates
 33. Basis of estimates
 34. Cost baseline
 35. Project funding requirements
 36. Cost forecasts
 37. Quality management plan
 38. Process improvement plan
 39. Quality metrics
 40. Quality checklists
 41. Quality control measurements
 42. Verified deliverables
 43. Validated changes
 44. Human resource management plan
 45. Project staff assignments
 46. Resource calendars
 47. Team performance assessments
 48. Communications management plan
 49. Project communications
 50. Risk management plan
 51. Risk register
 52. Procurement management plan
 53. Make or buy decisions
 54. Source selection criteria
 55. Procurement documents
 56. Procurement SoW (Statement of Work)
 57. Selected sellers
 58. Agreements
 59. Resource calendars
 60. Closed procurements
 61. Stakeholder register
 62. Stakeholder management plan
 63. Issue log
 64. Project Management Plan updates
 65. Project document updates
 66. OPA (Organizational Process Assets) updates
 67. Enterprise Environment Factors (EEF) updates

 

Xem thêm:

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

1 thought on “Danh sách 67 Outputs trong 47 quy trình quản lý dự án theo chuẩn PMI

 1. 1. Tuyên ngôn dự án
  2. Kế hoạch quản lý dự án
  3. Các thành phẩm
  4. Dữ liệu hiệu suất công việc
  5. Các yêu câu thay đổi
  6. Các yêu cầu thay đổi đã được thông qua/phê chuẩn
  7. Nhật ký các thay đổi
  8. Thông tin hiệu suất công việc
  9. Các báo cáo hiệu suất công việc
  10. Quá trình chuyển tiếp kế quả /dịch vụ/sản phẩm cuối cùng
  11. Kế hoạch quản lý phạm vi công việc
  12. Kế hoạch quản lý các yêu cầu
  13. Tài liệu về các yêu cầu
  14. Ma trận truy xuất các yêu cầu
  15. Bản trình phạm vi công việc dự án
  16. Phạm vi công việc chuẩn/cơ sở
  17. Các thành phẩm được chấp nhận
  18. Kế hoạch quản lý tiến độ
  19 Danh sách hoạt động
  20. Các thuộc tính của hoạt động
  21. Danh sách mốc quan trọng
  22. Các Biểu đồ mạng tiến độ dự án
  23. Các yêu cầu nguồn tài lực cho hoạt động
  24. Cấu trúc phân chia nguồn tài lực
  25. Dự tính khoảng thời gian cho hoạt động
  26. Tiến độ chuẩn/cơ sở
  27. Tiến độ/Kế hoạch dự án
  28. Dữ liệu tiến độ
  29. Các lịch dự án
  30. Tiên đoán tiến độ
  31. Kế hoạch quản lý chi phí
  32. Dự toán chi phí hoạt động
  33. Cơ sở của dự toán
  34. Dự toán chuẩn/cơ sở
  35. Các yêu cầu ngân sách dự án
  36. Tiên đoán chi phí
  37. Kế hoạch quản lý chất lượng
  38. Kế hoạch cải thiện quy trình
  39. Đo lường chất lượng
  40. Danh sách kiểm tra chất lượng
  41. Đo lường kiểm soát chất lượng
  42. Các Thành phẩm được phê chuẩn
  43. Các thay đổi được phê chuẩn
  44. Kế hoạch nguồn nhân lực
  45. Các Bổ nhiệm nhân viên dự án
  46. Các lịch nguồn tài lực
  47. Đánh giá hiệu suất đội /nhóm
  48. Kế hoạch quản lý truyền thông
  49. Truyền thông dự án
  50. Kế hoạch quản lý nguy cơ/rủi ro
  51. Đăng ký nguy cơ
  52. Kế hoạch quản lý mua sắm
  53. Các Quyết định Làm hoặc Mua
  54. Chỉ tiêu lựa chọn nguồn tài lực
  55. Các Tài liệu mua sắm
  56. Biện pháp mua sắm
  57. Các người bán được chọn lựa
  58. Thỏa thuận
  59. Các lịch nguồn tài lực
  60. Các thủ tục đóng
  61. Đăng ký bên liên quan
  62. Kế hoạch quản lý bên liên quan
  63. Nhật ký sự kiện
  64. Nâng cấp Kế hoạch quản lý dự án
  65. Nâng cấp tài liệu dự án
  66. Nâng cấp tài sản quy trình của tổ chức
  67. Nâng cấp nhân tố môi trường doanh nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

8 − 4 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.