Sự khác nhau giữa As-Is và To-Be trong thuật ngữ quản lý dự án

01-as-is-bpd

Sự khác nhau giữa As-Is và To-Be trong thuật ngữ quản lý dự án  Khi Project Manager và project team làm việc với dự án, đặc biệt các dự án thuộc về phần mềm hay quy trình kinh doanh sẽ có sử dụng thuật ngữ As-Is và To-Be. Đây là thuật ngữ đơn giản thường […]