Công cụ quản lý dự án Precedence Diagraming Method (PDM or AON) trong PMP là gì?

Công cụ quản lý dự án Precedence Diagraming Method (PDM or AON) trong PMP là gì?

 

Công cụ này sử dụng trong quy trình:  6.3


A technique used for constructing a schedule model in which activities are represented by nodes and are graphically linked by one or more logical relationships to show the sequence in which the activities are to be performed. Activity-on-node (AON) is one method of representing a precedence diagram. This is the method used by most project management software packages.

PDM includes four types of dependencies or logical relationships. A predecessor activity is an activity that logically comes before a dependent activity in a schedule. A successor activity is a dependent activity that logically comes after another activity in a schedule.

 1. FS (Most Commonly Used): A logical relationship in which a successor activity cannot start until a predecessor activity has finished. Example: The awards ceremony (successor) cannot start until the race (predecessor) has finished.
 2. FF: A logical relationship in which a successor activity cannot finish until a predecessor activity has finished. Example: Writing a document (predecessor) is required to finish before editing the document (successor) can finish
 3. SS: A logical relationship in which a successor activity cannot start until a predecessor activity has started. Example: Level concrete (successor) cannot begin until pour foundation (predecessor) begins.
 4. SF (Very Rarely Used): A logical relationship in which a successor activity cannot finish until a predecessor activity has started. Example: The first security guard shift (successor) cannot finish until the second security guard shift (predecessor) starts.

 

Trích PMBOK

 

 

1 thought on “Công cụ quản lý dự án Precedence Diagraming Method (PDM or AON) trong PMP là gì?

 1. Một kỹ thuật được sử dụng để xây dựng một mô hình kế hoạch, trong đó các hoạt động được biểu diễn bởi các nút và được liên kết đồ hoạ bởi một hoặc nhiều mối quan hệ lô gíc để hiển thị trình tự trong đó các hoạt động sẽ được thực hiện.Hoạt động trên các nút là một trong những phương pháp đại diện cho một sơ đồ ưu tiên. Đây là phương pháp được sử dụng bởi hầu hết các gói phần mềm quản lý dự án.

  PDM bao gồm bốn loại phụ thuộc hoặc các mối quan hệ lô gíc. Hoạt động tiền nhiệm là một hoạt động có logic xuất hiện trước một hoạt động phụ thuộc vào lịch biểu. Một hoạt động kế tiếp/nhiệm là một hoạt động phụ thuộc theo logic sau một hoạt động khác trong lịch trình.
  1.FS Kết thúc-Bắt đầu (Hầu hết Được sử dụng): Một mối quan hệ hợp lý trong đó hoạt động kế nhiệm không thể bắt đầu cho đến khi hoạt động tiền nhiệm kết thúc. Ví dụ: Lễ trao giải (kế nhiệm) không thể bắt đầu cho đến khi cuộc đua (hoạt động tiền nhiệm) kết thúc.
  2.FF Kết thúc –Kết thúc : Một mối quan hệ hợp lý trong đó một hoạt động kế tiếp/nhiệm không thể kết thúc cho đến khi một hoạt động tiền nhiệm kết thúc. Ví dụ: Viết một tài liệu (tiền nhiệm) là cần thiết phải hoàn thành trước khi chỉnh sửa tài liệu (nhiệm vụ kế nhiệm) có thể kết thúc
  3.SS Bắt đầu –Bắt đầu: Một mối quan hệ hợp lý trong đó một hoạt động kế tiếp/nhiệm không thể bắt đầu cho đến khi một hoạt động tiền nhiệm bắt đầu. Ví dụ: Làm mặt Bê tông (kế nhiệm) không thể bắt đầu cho đến khi đổ móng/bệ (tiền nhiệm) bắt đầu.
  4.SF Bắt đầu – Kết thúc (Rất hiếm khi được sử dụng): Một mối quan hệ hợp lý trong đó một hoạt động kế tiếp không thể kết thúc cho đến khi một hoạt động tiền nhiệm bắt đầu. Ví dụ: Cần xem lại ví dụ đã nêu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.