Comment on Tổng hợp các template quản lý dự án chuyên nghiệp theo chuẩn PMI (Updated 60 Templates) by thanh luong.

Xin cho hoi:

toi tung lam nha thau chinh cho cac building cao cap tu 2005-nay

vay voi kinh nghiem tren toi co du dieu kien de hoc PMI?

co yeu cau trinh do ngoai ngu khong ? o muc do nao neu co.
chi phi, thoi gian, dia diem de hoc PMI

rat mong duoc ho tro thong tin