Những điểm thay đổi chính về mặt quy trình, ITTO giữa PMBOK 5 và PMBOK 6

CHANGES IN PROCESSES

04 NEW Processes

 1. Manage Project Knowledge (Project integration management KA)
 2. Estimate Activity Resources (Project Resource Management)
 3. Control Resources (Project RM KA)
 4. Implement Risk Responses (Project Risk management KA)

05 Processes RENAMED

 1. Plan Human Resource Management => Plan Resource Management (Project RM KA)
 2. Acquire project team => Acquire Resources (Project RM KA)
 3. Control Communications => Monitor Communications (Project Communication Management KA)
 4. Control risks => Monitor risks (Project risk management KA)
 5. Plan Stakeholder management => Plan Stakeholder engagement (Project stakeholder management KA)
 6. Control stakeholder Engagement => Monitor stakeholder engagement (Project stakeholder management KA)
 7. Perform Quality Assurance => Manage Quality (Project quality management KA)
 8. Develop Project Team => Develop Team (Project Resource management KA)
 9. Manage Project Team => Manage Team (Project Resource management KA)

02 REMOVED Processes:

 1. Estimate Activity Resources (Project Schedule Management KA)
 2. Close procurements (Project procurement management KA)
 3. Process Analysis (Project Quality management KA) – one of Data Analysis components
 4. DoE (Design of experiments)

06 Điểm chính thay đổi cần ghi nhớ:

 1. KA cũ quản trị nguồn nhân lực (Project Human Resource Management) chuyển thành Quản trị nguồn lực (Project Resource Management) => Rộng hơn.
 2. Thuật ngữ cũ trong Monitoring and Controlling là Control chuyển thành Montior đúng bản chất hơn.
 3. Thêm Process về Implement Risk Responses => PM sẽ proactive hơn trong xử lý risk, thay đổi đề thi PMP và PMI-RMP.
 4. Có sự chuyển dịch quy trình Estimate Activity Resources
 5. PM có trách nhiệm quản trị Project Knowledge => Vai trò PM trở nên toàn diện hơn.
 6. Xóa bỏ quy trình Close procurements => Tách lập vai trò PM chuyên nghiệp và procurement manager.

See more: PMBOK 6 ITTO

CHANGES IN ITTO

NEW ITTO

 1. Assumption log
 2. LL register
 3. Quality reports
 4. Benefits management plan
 5. Agreements
 6. Data gathering
 7. Data analysis
 8. Interpersonal & Team skills
 9. Stakeholder mapping / representation
 10. Project life cycle description
 11. Development approach
 12. Decision making
 13. Project team assignments
 14. Performance measurement baseline
 15. Duration estimates
 16. Agile release planning (technique)
 17. Financing (technique – Determine budget)
 18. Data representation (technique – Plan quality management)
 19. Test and Inspection planning (technique – Plan quality management)
 20. Testing / Product Evaluation (technique – Control Quality)
 21. Promp List (technique – Identify risks)
 22. Procurement strategy (Procurement)
 23. Source selection analysis (Procurement)
 24. Bid documents (procurement)
 25. Independent cost estimates (procurement)
 26. Closed procurements (procurement)

ITTO RENAMED

 1. Dependency Determination => Dependency Determination & Integration (Sequence Activities)
 2. Stakeholder management plan => Stakeholder engagement plan (Plan stakeholder management)
 3. Activity resource requirements => Resource requirements (Estimate activity durations)
 4. Activity Duration Estimate => Duration estimates (Estimate activity durations process)
 5. Project staff assignments => Project team assignments (Estimate activity durations process)
 6. Activity cost estimates => Cost estimates (Estimate costs process)
 7. Historical Relationship => Historical Information Reviews (Determine budget)
 8. EVM => Earned value analysis (one of Data analysis components)
 9. Personal Assessment tools => Individual and team assessments (Develop team)

REMOVED ITTO

 1. Modeling techniques (Develop Schedule)
 2. Scheduling tools (Develop Schedule)
 3. Critical Chain Method CCM (Develop schedule)
 4. Performance reviews (Control schedule) => is a one of component of Data Analysis Techniques
 5. Project management software (Control Schedule)
 6. IMS
 7. Analytical techniques => Changed to Data Analysis techniques
 8. Vendor bid analysis (Estimate costs)
 9. Forecasting (technique – Control costs)
 10. Statistical sampling (technique – Plan quality management)
 11. Additional quality planning tools (technique – Plan quality management)
 12. 07 basic quality tools (technique – Plan quality management)
 13. Quality checklist (Output – Plan quality management)
 14. Improve management plan (Output – Plan quality management)
 15. Org Chart & Position Description (technique – Plan RM)
 16. Networking (technique – Plan RM)
 17. Acquisition (technique – Acquire resources)
 18. Ground rules (technique – Develop project team)

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.