Comment on Download PMBOK 6 cập nhật mới nhất có thêm Agile Practice Guide PDF by Nghĩa.

xin cảm ơn nhé.

Recent Comments by Nghĩa

Project Charter là gì?
Thanks, viết hơi lặp 1 chút nhưng ko sao. Vẫn hiểu dc.


Giá trị tiền tệ mong đợi Expected Monetary Value (EMV) là gì?
Phần này viết dễ hiểu. :D