HocPMP.Com

So sánh sự khác nhau giữa Project Management Information System (PMIS) và Information Management System (IMS) | PMIS vs IMS

So sánh sự khác nhau giữa Project Management Information System (PMIS) và Information Management System (IMS) | (PMIS vs IMS)

 

Đây quả là một chủ đề rất thú vị, khi mới học PMP tôi cũng rất thắc mắc sao lại có hai bộ công cụ rất giống nhau thế này. Thú thực với các bạn đầu tiên tôi cũng tưởng nó giống nhau và là cách viết ngắn ngọn, nhưng thực tế không phải. Khi xem sâu hơn vào PMBOK, chúng hoàn toàn khác nhau. Bài này giúp bạn hiểu sự khác nhau giữa PMIS và IMS.

PMIS (Project management information system)

“Project Management Information System. An information system consisting of the tools and techniques used to gather, integrate, and disseminate the outputs of project management processes. It is used to support all aspects of the project from initiating through closing, and can include both manual and automated systems.” – PMBOK

PMIS là một hệ thống thông tin bao gồm các Tools / Techniques sử dụng để thu thập, tích hợp những output của các quy trình quản lý dự án. PMIS được sử dụng từ lúc khởi đầu đến lúc kết thúc dự án, việc sử dụng PMIS có thể là một hệ thống tự động hay làm thủ công.

Ngoài ra PMIS còn có thể bao gồm các thành phần sau:

 • WAS (Work Authorization System)
 • Configuration Management System
 • Information and Distribution system
 • Interface to 3rd system
 • KPI System

PMIS là một nhân tố môi trường (Environment factor), một phần của Enterprise Environment Factors. Ví dụ dễ hiểu nhất về PMIS là Microsoft Project, nó là một phần mềm giúp Project Manager quản lý dự án dễ dàng hơn. Chắc hẳn các bạn ai cũng biết về nó. Ở một số tổ chức có một hệ thống nội bộ gọi là DMS (Defect management system), DMS cũng được gọi là một PMIS.

 

IMS (Information Management System)

Trong quá trình quản lý dự án, có rất nhiều thông tin liên quan dự án, các thông tin này được chia làm 3 loại chính: Hard-copy document management, Electronic communications management, Electronic project management tools. Tất cả những thứ này được gọi là IMS.

Information Management Systems. Facilities, processes, and procedures used to collect, store, and distribute information between producers and consumers of information in physical or electronic format.

An information management system provides a set of standard tools for the project manager to capture, store,and distribute information to stakeholders about the project’s costs, schedule progress, and performance. Some software packages allow the project manager to consolidate reports from several systems and facilitate report distribution to the project stakeholders. Examples of distribution formats may include table reporting, spreadsheet analysis, and presentations. Graphic capabilities can be used to create visual representations of project performance information.- PMBOK

IMS là thuật ngữ chỉ được sử dụng trong mảng kiến thức Project communications management và Project risk management ở 3 quy trình đó là: Manage communications, Control communications, Control stakeholder management

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm: PMP Study Notes

 

1 thought on “So sánh sự khác nhau giữa Project Management Information System (PMIS) và Information Management System (IMS) | PMIS vs IMS

 1. PMIS (Project management information system)Hệ thống thông tin quản lý dự án
  PMIS là một hệ thống thông tin bao gồm các Dụng cụ / Kỹ thuật sử dụng để thu thập, tích hợp những sản phẩm của các quy trình quản lý dự án. PMIS được sử dụng từ lúc khởi đầu đến lúc kết thúc dự án, việc sử dụng PMIS có thể là một hệ thống tự động hay làm thủ công/làm –nhập bằng tay.
  Ngoài ra PMIS còn có thể bao gồm các thành phần sau:
  • Hệ thống cấp phép làm việc
  • Hệ thống quản lý cấu hình
  • Hệ thống thông tin và phân phối thông tin
  • Giao diện với hệ thống thứ 3
  • Hệ thống chỉ số hiệu suất chủ chốt
  PMIS là một nhân tố môi trường , một phần của nhân tố môi trường doanh nghiệp. Ví dụ dễ hiểu nhất về PMIS là Microsoft Project –Phần mềm quản lý dự án của Microsoft , nó là một phần mềm giúp PM quản lý dự án dễ dàng hơn. Chắc hẳn các bạn ai cũng biết về nó. Ở một số tổ chức có một hệ thống nội bộ gọi là Hệ thống quản lý lỗi -DMS (Defect management system), DMS cũng được gọi là một PMIS.
  Xem thêm: PMIS Tools / Techniques

  IMS (Information Management System) Hệ thống quản lý thông tin
  Trong quá trình quản lý dự án, có rất nhiều thông tin liên quan đến dự án, các thông tin này được chia làm 3 loại chính:Quản lý tài liệu dạng giấy tờ,quản lý thông tin điện tử,các công cụ điện tử quản lý dự án. Tất cả những thứ này được gọi là Hệ thống quản lý thông tin IMS(Information Management Systems).Tất cả các thiết bị chức năng,qui trình và các thủ tục sử dụng để thu thập,lưu trữ,và phân phối thông tin giữa các nhà sản xuất và người sử dụng thông tin dưới dạng vật lý hay điện tử.
  Một hệ thống quản lý thông tin cung cấp một bộ các công cụ chuẩn cho người quản lý dự án thu thập, lưu trữ và phân phối thông tin cho các bên liên quan về chi phí của dự án, tiến độ và hiệu suất. Một số gói phần mềm cho phép người quản lý dự án tổng hợp các báo cáo từ một số hệ thống và tạo điều kiện phân phối báo cáo tới các bên liên quan dự án. Ví dụ về định dạng phân phối có thể bao gồm báo cáo dạng bảng, phân tích bảng tính và các bản trình bày. Khả năng đồ họa có thể được sử dụng để tạo ra các trình bầy trực quan của thông tin hiệu suất dự án. PMBOK
  IMS là thuật ngữ chỉ được sử dụng trong mảng kiến thức Quản lý truyền thông và Quản lý rủi ro dự án ở 3 quy trình đó là: Quản lý truyền thông, Kiểm soát truyền thông, Quản lý các bên liên quan có kiểm soát.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 3 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.