Comment on 7 Bước thủ tục để thi chứng chỉ PMP – PMP Certification Guidance by Giang Nguyen.

Hi Kevin

Thanks for sharing.

Bạn có thể chia sẻ trung tâm Prometric nào ở VN có thể đăng ký thi PMI được ko .

Thanks in advance.