Comment on 7 Bước thủ tục để thi chứng chỉ PMP – PMP Certification Guidance by Dang Tan Bao.

Phần process “PMP Certification Application Process Flow Diagram” này cần điều chỉnh, hiện tại theo mình biết là audit trước khi payment