Comment on Luyện thi trắc nghiệm PMP theo chuẩn PMI Hocpmp.com by Minh Thanh.

Quiz 17 câu hỏi mã C016 đáp án là discount rate mới phải chứ Kevin, trong khi đó đáp án trên đây ghi à interset rate