Comment on Tổng hợp tất cả 39 công thức luyện thi PMP và 18 giá trị cần phải nhớ by Ngo Van Dinh.

Cảm ơn Kevin nhiều like!

Ngo Van Dinh Also Commented

Tổng hợp tất cả 39 công thức luyện thi PMP và 18 giá trị cần phải nhớ
Gửi Kevin,

EM hỏi chút, sao công thức tính duration mỗi nới giải thích 1 kiểu?

1. Duration=LF-LS, or EF-ES
2. có chỗ tính: LF-LS + 1, or EF-ES + 1

Cảm ơn Kevin