Tìm hiểu về Political & Cultural Awareness trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

Tìm hiểu về Political & Cultural Awareness trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

 

Interpersonal skills (soft skills) là một bộ công cụ quản lý dự án được PMI đưa ra sử dụng rất nhiều trong mảng kiến thức project human resource management, Political & Cultural Awareness (Yếu tố chính trị và văn hóa) là một kỹ năng nằm trong bộ này.

Organizational politics are inevitable in project environments due to the diversity in norms, backgrounds, and expectations of the people involved with a project. The skillful use of politics and power helps the project manager to be successful. Conversely, ignoring or avoiding project politics and inappropriate use of power can lead to difficulty in managing projects.

Today project managers operate in a global environment, and many projects exist in an environment of cultural diversity. By understanding and capitalizing on cultural differences, the project management team is more likely to create an environment of mutual trust and a win-win atmosphere. Cultural differences can be both individual and corporate in nature and may involve both internal and external stakeholders. An effective way to manage this cultural diversity is through getting to know the various team members and the use of good communication planning as part of the overall project plan.

Culture at a behavioral level includes those behaviors and expectations that occur independently of geography, ethnic heritage, or common and disparate languages. Culture can impact the speed of working, the decision- making process, and the impulse to act without appropriate planning. This may lead to conflict and stress in some organizations, thereby affecting the performance of project managers and project teams.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

1 thought on “Tìm hiểu về Political & Cultural Awareness trong bộ công cụ Interpersonal Skills PMP

  1. Xảo thuật chính trị trong tổ chức là không thể tránh khỏi trong môi trường dự án do sự đa dạng trong các tiêu chuẩn, kinh nghiệm,hoàn cảnh cá nhân và mong muốn của những người tham gia vào dự án. Sử dụng khéo léo các chính sách và quyền lực giúp người/nhà quản lý dự án thành công. Ngược lại, bỏ qua hoặc lảng tránh chính sách và sử dụng không đúng quyền lực có thể dẫn đến khó khăn trong việc quản lý các dự án.

    Ngày nay, các nhà quản lý dự án hoạt động trong môi trường toàn cầu, và nhiều dự án tồn tại trong một môi trường văn hoá đa dạng. Bằng cách hiểu và làm chủ được các khác biệt về văn hoá, đội ngũ quản lý dự án có nhiều khả năng tạo ra một môi trường tin cậy lẫn nhau và bầu không khí tràn ngập lợi ích cho tất cả các bên. Sự khác biệt về văn hoá có thể mang tính cá nhân và tập thể và có thể bao gồm đến cả các bên liên quan trong và ngoài nước. Một cách hiệu quả để quản lý sự đa dạng văn hoá này là thông qua việc tìm hiểu các thành viên trong nhóm và sử dụng các kế hoạch truyền thông/giao tiếp tốt như một phần của kế hoạch tổng thể của dự án.

    Văn hóa ở mức độ hành vi bao gồm những hành vi và kỳ vọng xảy ra độc lập bởi vị trí địa lý, di sản dân tộc, hoặc các ngôn ngữ phổ biến và pha tạp. Văn hóa có thể tác động đến tốc độ làm việc, quá trình ra quyết định, và sự thúc đẩy tiến tới hành động không theo kế hoạch/không có kế hoạch thích hợp. Điều này có thể dẫn đến xung đột và căng thẳng trong một số tổ chức, do đó ảnh hưởng đến hiệu suất/thành tích của người quản lý dự án và của các đội/nhóm dự án.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

five × 2 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.