Liệt kê 47 quy trình dự án chi tiết PMI đề xuất

Xem thêm:

 

 1. Develop Project Charter: Xây dựng Project Charter (Bản tuyên ngôn dự án)
 2. Develop Project Management Plan: Xây dựng Project Management Plan (PMP)
 3. Direct & Manage Project Work: Chỉ đạo và quản lý Project Work
 4. Monitor & Control Project Work: Giám sát và điều khiển Project Work
 5. Perform Integrated Change Control: Thi hành Change Control tích hợp
 6. Close Project or Phase: Đóng dự án
 7. Plan Scope Management: Hoạch định Phạm vi
 8. Collect Requirements: Thu thập yêu cầu từ các stakeholder
 9. Define Scope: Định nghĩa phạm vi
 10. Create WBS: Tạo WBS
 11. Validate Scope: Validate Phạm vi
 12. Control Scope: Điều khiển phạm vi
 13. Plan Schedule Management: Hoạch định thời gian
 14. Define Activities: Định nghĩa các công việc
 15. Sequence Activities: Sắp xếp các hoạt động dự án
 16. Estimate Activity Resources: Ước lượng nguồn lực cho mỗi activity
 17. Estime Activity Duration: Ước lượng thời gian cho mỗi activity
 18. Develop Schedule: Xây dựng Schedule
 19. Control Schedule: Điều khiển Schedule
 20. Plan Cost Management: Hoạch định chi phí
 21. Estimate Costs: Ước lượng chi phí
 22. Determine Budget: Xác định ngân sách
 23. Control Costs: Điều khiển chi phí
 24. Plan Quality Management: Hoạch định chất lượng
 25. Perform Quality Assurance: Thực thi đảm bảo chất lượng
 26. Control Quality: Điều khiển chất lượng
 27. Plan HRM: Hoạch định nguồn lực
 28. Acquire Project Team: Yêu cầu đội dự án
 29. Develop Project Team: Xây dựng đội dự án
 30. Manage Project Team: Quản lý đội dự án
 31. Plan Communication Management: Hoạch định truyền thông
 32. Manage Communication Management: Quản lý truyền thông
 33. Control Communication Management: Điều khiển truyền thông
 34. Plan Risk Management: Hoạch định rủi ro
 35. Identify Risks: Xác định rủi ro
 36. Perform Qualitative Risk Analysis: Thực thi phân tích định tính rủi ro (Priority)
 37. Perform Quantitative Risk Analysis: Thực thi phân tích định lượng rủi ro (Numbering)
 38. Plan Risk Responses: Lập kế hoạch Risk Responses
 39. Control Risks: Điều khiển rủi ro
 40. Plan Procurement Management: Hoạch định procurement
 41. Conduct Procurements: Thực thi Procurement
 42. Control Procurements: Điều khiển procurement
 43. Close Procurements: Đóng procurement
 44. Identify Stakeholders: Định danh stakeholder
 45. Plan Stakeholder Management: Hoạch định stakeholder
 46. Manage Stakeholder Engagement: Quản lý sự đồng lòng của các stakeholder
 47. Control Stakeholder Engagement: Điều khiển sự đồng lòng của các stakeholder

 

 

Tagged:

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.