pmp tool input output

Công cụ quản lý dự án Procurement Audits trong PMP là gì?

 

Công cụ này sử dụng trong quy trình:  12.4

A procurement audit is a structured review of the procurement process originating from the Plan Procurement Management process through Control Procurements. The objective of a procurement audit is to identify successes and failures that warrant recognition in the preparation or administration of other procurement contracts on the project, or on other projects within the performing organization.

Trích PMBOK

 

 

Tagged:

Comments

  1. Phạm Hoàng Tuấn

    Kiểm toán mua sắm là một đánh giá có cấu trúc về quá trình mua sắm có nguồn gốc từ quá trình Quản lý Mua sắm Có Kế hoạch thông qua Việc Kiểm soát Mua sắm. Mục tiêu của một cuộc kiểm toán mua sắm là để xác định những thành công và thất bại nhằm đảm bảo có sự xác nhận trong việc chuẩn bị hoặc quản trị các hợp đồng mua sắm khác của dự án hoặc các dự án khác mà tổ chức đang thực hiện.

    View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.