HocPMP.Com

Tìm hiểu về Procurement documents trong đề thi PMP

 

Procurement documentsoutput của quy trình Plan procurement management, thuộc mảng kiến thức Project procurement management.

 

Procurement documents dùng để gởi cho các sellers dự kiến, sellers sẽ xem xét tài liệu này để phản hồi lại bid hay quotation. Một số loại procurement documents phổ biến là: IFB (Invitation for Bid) dùng cho các FP (Fixed Price Contract), RFP (Request for Proposal) dùng cho CR (Cost-Reimbursable), RFQ (Request for Quotation) dùng cho Time & Material Contract (T&M). Thuật ngữ dùng trong các procurement này tùy thuộc vào industry và quốc gia.

 


Procurement documents are used to solicit proposals from prospective sellers. Terms such as bid, tender, or quotation are generally used when the seller selection decision will be based on price (as when buying commercial or standard items), while a term such as proposal is generally used when other considerations, such as technical capability or technical approach are paramount. Common terms are in use for different types of procurement documents and may include request for information (RFI), invitation for bid (IFB), request for proposal (RFP), request for quotation (RFQ), tender notice, invitation for negotiation, and invitation for seller’s initial response. Specific procurement terminology used may vary by industry and location of the procurement.

The buyer structures procurement documents to facilitate an accurate and complete response from each prospective seller and to facilitate easy evaluation of the responses. These documents include a description of the desired form of the response, the relevant procurement statement of work (SOW) and any required contractual provisions. With government contracting, some or all of the content and structure of procurement documents may be defined by regulation.

The complexity and level of detail of the procurement documents should be consistent with the value of, and risks associated with, the planned procurement. Procurement documents are required to be sufficient to ensure consistent, appropriate responses, but flexible enough to allow consideration of any seller suggestions for better ways to satisfy the same requirements.

Issuing a procurement request to potential sellers to submit a proposal or bid is normally done in accordance with the policies of the buyer’s organization, which can include publication of the request in public newspapers, in trade journals, in public registries, or on the internet.


 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

 

Comments

 1. Tuấn Phạm Hoàng

  Hồ sơ mua sắm là sản phẩm của quy trình Quản lý mua sắm theo kế hoạch, thuộc mảng kiến thức Quản lý mua sắm dự án.
  Hồ sơ mua sắm dùng để gửi cho người bán dự kiến, người bán sẽ xem xét tài liệu này để phản hồi lại bằng cách dự thầu hoặc báo giá. Một số loại tài liệu mua sắm phổ biến là: IFB (Mời dự thầu) sử dụng cho FP (Hợp đồng Giá cố định), RFP (Yêu cầu Đề xuất) dùng cho CR (Bồi hoàn -Chi phí), RFQ (Yêu cầu Báo giá) dùng cho Hợp đồng Thời gian & Vật liệu (T&M). Thuật ngữ sử dụng trong các gói mua sắm này tùy thuộc vào ngành công nghiệp và quốc gia.

  Hồ sơ mua sắm được sử dụng để lấy ý kiến từ những người bán hàng tương lai. Các thuật ngữ như đấu giá/dự thầu/bỏ giá, đấu thầu, hoặc báo giá thường được sử dụng khi quyết định lựa chọn người bán sẽ dựa trên giá (như khi mua hàng thương mại hoặc tiêu chuẩn), trong khi một thuật ngữ như đề xuất thường được sử dụng khi các cân nhắc khác, như năng lực kỹ thuật hoặc Phương pháp kỹ thuật là tối quan trọng. Các thuật ngữ chung được sử dụng cho các loại hồ sơ mua sắm khác nhau và có thể bao gồm yêu cầu thông tin (RFI), mời thầu (IFB), yêu cầu đề xuất (RFP), yêu cầu báo giá (RFQ), thông báo mời thầu, mời đàm phán và lời mời trả lời ban đầu của người bán. Thuật ngữ mua sắm cụ thể được sử dụng có thể thay đổi theo ngành công nghiệp và địa điểm mua sắm

  Người mua xây dựng các tài liệu mua sắm để tạo phản hồi mua sắm chính xác và đầy đủ từ mỗi người bán tiềm năng và để dễ dàng đánh giá các phản hồi. Các tài liệu này bao gồm mô tả về hình thức yêu cầu của phản hồi, báo cáo công việc mua sắm có liên quan (SOW) và bất kỳ điều khoản hợp đồng yêu cầu nào. Đối với hợp đồng của chính phủ, một số hoặc toàn bộ nội dung và cấu trúc của các tài liệu mua sắm có thể được xác định bởi luật lệ.

  Mức độ phức tạp và mức độ chi tiết của các tài liệu mua sắm phải phù hợp với giá trị và rủi ro liên quan đến việc mua sắm có kế hoạch. Hồ sơ mua sắm yêu cầu phải đủ để đảm bảo đáp ứng phù hợp và chắc, nhưng đủ linh hoạt để cho phép xem xét bất kỳ đề xuất của người bán nào về những cách tốt hơn để đáp ứng/thỏa mãn các yêu cầu tương tự.

  Việc ban hành yêu cầu mua sắm cho người bán tiềm năng để gửi đề xuất hoặc dự thầu thường được thực hiện theo chính sách của tổ chức của người mua, bao gồm việc công bố yêu cầu trên báo công cộng, trong các tạp chí thương mại, trong các sổ đăng ký công cộng hoặc trên mạng internet

  View Comment
 2. Le Duc Hung

  Procurement Documents là INPUT của 13.1 (Identify Stakeholders), nhưng lại là OUTPUT của 12.1 (Plan Procurement Mgmt).

  Mà, 12.1 có trước 13.1 phải không?

  Thanks.

  View Comment
  1. Kevin Article Author

   Các domain sẽ thực hiện iterative nên không nhất thiết 12.1 phải xảy ra 13.1. Đôi khi làm song song, đôi khi xoắn chân ốc.

   View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.