HocPMP.Com

Tìm hiểu về Procurement management plan trong đề thi PMP 

Procurement management plan là thành phần output của quy trình Plan procurement management, thuộc mảng kiến thức Project procurement management.

 

Procurement management plan describes how the procurement processes will be managed from developing procurement docs through contract closure.

The procurement management plan can include guidance for:

 • Types of contracts to be used;
 • Risk management issues
 • Whether independent estimates will be used and whether they are needed as evaluation criteria;
 • Those actions the project management team can take unilaterally, if the performing organization has a prescribed procurement, contracting, or purchasing departments
 • Standardized procurement documents, if needed;
 • Managing multiple suppliers;
 • Coordinating procurement with other project aspects, such as scheduling and performance reporting;
 • Any constraints and assumptions that could affect planned procurements;
 • Handling the long lead times to purchase certain items from sellers and coordinating the extra time needed to procure these items with the development of the project schedule;
 • Handling the make-or-buy decisions and linking them into the Estimate Activity Resources and Develop Schedule processes;
 • Setting the scheduled dates in each contract for the contract deliverables and coordinating with the schedule development and control processes;
 • Identifying requirements for performance bonds or insurance contracts to mitigate some forms of project risk;
 • Establishing the direction to be provided to the sellers on developing and maintaining a work breakdown structure (WBS);
 • Establishing the form and format to be used for the procurement/contract statements of work;
 • Identifying prequalified sellers, if any, to be used; and
 • Procurement metrics to be used to manage contracts and evaluate sellers.
A procurement management plan can be formal or informal, can be highly detailed or broadly framed, and is based upon the needs of each project.
Procurement management plan can be used to transfer risks, but they can add risks if the contracts are not created based on the needs of the project and with input from PM.

 


Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

 

Comments

 1. Tuấn Phạm Hoàng

  Kế hoạch quản lý mua sắm là sản phẩm đầu ra của quy trình Quản lý mua sắm có kế hoạch, thuộc mảng kiến thức Quản lý mua sắm dự án.

  Kế hoạch Quản lý Mua Sắm mô tả quá trình mua sắm sẽ được quản lý như thế nào từ việc khai triển tài liệu mua sắm cho tới kết thúc hợp đồng.
  Kế hoạch quản lý mua sắm có thể bao gồm các hướng dẫn :
  • Các loại hợp đồng sẽ được sử dụng;
  • Các vấn đề quản lý rủi ro
  • Liệu các dự toán độc lập sẽ được sử dụng hay chúng cần thiết như các tiêu chí để đánh giá;
  • Những hoạt động mà nhóm quản lý dự án có thể đơn phương thực hiện, nếu tổ chức tự thực hiện phải có phòng ban thu mua, phòng hợp đồng hoặc mua sắm theo quy định
  • Hồ sơ mua sắm tiêu chuẩn, nếu cần;
  • Quản lý nhiều nhà cung cấp;
  • Phối hợp mua sắm với các khía cạnh khác của dự án, như lập kế hoạch và báo cáo về hiệu quả;
  • Bất kỳ hạn chế và giả định nào có thể ảnh hưởng đến việc mua sắm kế hoạch;
  • Xử lý thời gian mua hàng dài để mua một số mặt hàng nhất định từ người bán và phối hợp thêm thời gian cần thiết để mua các mặt hàng này với sự phát triển của tiến độ dự án;
  • Xử lý các quyết định mua-bán-mua và liên kết chúng vào các Tài nguyên Hoạt động Dự kiến và Lập Kế hoạch;
  • Thiết lập ngày dự kiến trong mỗi hợp đồng cho các sản phẩm hợp đồng và phối hợp với quá trình xây dựng lịch trình và kiểm soát;
  • Xác định yêu cầu đối với trái phiếu thực hiện hoặc hợp đồng bảo hiểm để giảm thiểu một số dạng rủi ro dự án;
  • Thiết lập chi dẫn cho người bán để phát triển và duy trì Cấu trúc phân chia công việc (WBS);
  • Thiết lập mẫu và định dạng để sử dụng cho biện pháp mua sắm / hợp đồng ;
  • Xác định những người bán hàng đạt yêu cầu trước đây, nếu có, sẽ được sử dụng; Và
  • Các tiêu chuấn mua sắm được sử dụng để quản lý hợp đồng và đánh giá người bán.
  Một kế hoạch quản lý mua sắm có thể là chính thức hoặc không chính thức, có thể rất chi tiết hoặc khuôn khổ rộng rãi , và được dựa trên nhu cầu của từng dự án.

  View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.