Comment on Project Charter là gì? by Duy Nguyễn.

Project charter bao gồm 16 mục như trên, mình không hiểu nó nằm trong 1-2 trang kiểu gì?
Ai có thể cho mình ví dụ được không?

Recent Comments by Duy Nguyễn