HocPMP.Com

So sánh sự giống và khác nhau giữa Project reports và Project records

 

Project reports và Project records đều là một thành phần của OPA (Organizational Process Assets) updates của quy trình Manage communications (thuộc mảng kiến thức Project communications management).

Điểm khác nhau:

 • Project reports: Formal and informal project reports describe project status and include lessons learned, issue logs, project closure reports, and outputs from other Knowledge Areas.
 • Project records: include correspondence, memos, meeting minutes, and other documents describing the project. This information should, to the extent possible and appropriate, be maintained in an organized manner. Project team members can also maintain records in a project notebook or register, which could be physical or electronic.

Ngoài ra còn một số thành phần khác dễ nhầm lẫn đó là:

 • Lessons Learned document: Documentation includes the causes of issues, reasoning behind the corrective action chosen, and other types of lessons learned about communications management. Lessons learned need to be documented and distributed so that it becomes part of the historical database for both the project and the performing organization.
 • Feedback from stakeholders: Information received from stakeholders concerning project operations is distributed and used to modify or improve future performance of the project.
 • Project presentation: The project team provides information formally or informally to any or all of the project stakeholders. The information and presentation method should be relevant to the needs of the audience.
 • Stakeholder notifications: Information may be provided to stakeholders about resolved issues, approved changes, and general project status.

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

 

Comments

 1. Tuấn Phạm Hoàng

  Điểm khác nhau:

  •Báo cáo dự án: Các báo cáo dự án chính thức và không chính thức mô tả tình trạng dự án và bao gồm các bài học kinh nghiệm, bản ghi các sự kiện, báo cáo đóng dự án, và sản phẩm đầu ra từ các Khu vực Kiến thức khác.
  •Hồ sơ dự án: bao gồm thư tín, thông báo, biên bản cuộc họp, và các tài liệu khác mô tả dự án. Thông tin này nên, trong phạm vi có thể và phù hợp, được duy trì một cách có tổ chức. Các thành viên của nhóm dự án cũng có thể lưu trữ hồ sơ trong sổ ghi chép dự án hoặc sổ đăng ký, có thể dưới dạng cứng hay điện tử.

  Ngoài ra còn một số thành phần khác dễ nhầm lẫn đó là:

  •Tài liệu Các bài học kinh nghiệm: Tài liệu bao gồm các nguyên nhân của các vấn đề, lý do đằng sau hành động khắc phục được lựa chọn và các loại bài học khác về quản lý truyền thông. Các bài học kinh nghiệm cần được ghi chép/tài liệu hóa và phân phát để nó trở thành một phần của cơ sở dữ liệu lịch sử cho cả dự án và tổ chức thực thi
  •Thông tin phản hồi từ các bên liên quan: Các thông tin nhận được từ các bên liên quan đến các hoạt động của dự án được phân phối và sử dụng để sửa đổi hoặc cải thiện hiệu suất trong tương lai của dự án.
  •Trình bày trong dự án: Nhóm dự án cung cấp thông tin chính thức hoặc không chính thức cho bất kỳ hoặc tất cả các bên liên quan dự án. Các thông tin và phương pháp trình bày nên phù hợp với nhu cầu của người nghe.
  •Thông báo tới các bên liên quan: Thông tin có thể được cung cấp cho các bên liên quan về các vấn đề đã được giải quyết, các thay đổi được chấp thuận/phê chuẩn thông qua và tình trạng chung của dự án.

  View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.