HocPMP.Com

Project risk là gì? Known Risk vs Unknown risk?

Project risk là gì? Known Risk vs Unknown risk?

 

Project risk là một sự kiện hay điều kiện xảy ra không chắc chắn, Risk có ảnh hưởng tiêu cực (negative) hoặc tích cực (positive) lên project objective như: scope, time, budget, quality.

Một project risk có thể có 1 hay nhiều nguyên nhân (cause) dẫn đến, nếu project risk xảy ra nó có thể có 1 hay nhiều ảnh hưởng lên project.

Cause có thể là: requirements, assumptions, constraint, conditions…

Risk conditions có thể bao gồm các khía cạnh môi trường (environment) ảnh hưởng đến dự án như: Sự yếu kém trong thực thi quản lý dự án (immature project management practices), thiếu hệ thống quản lý tích hợp (lack of integrated management systems), có quá nhiều dự án phải quản lý đồng thời (concurrent multiple projects), phụ thuộc vào nguồn lực bên ngoài dự án (depends on external participants).

Project risk không giống nhau ở tất cả dự án nhưng nhìn chung được chia làm 2 loại chính:

 1. Known risk: Là những risk được nhận biết và phân tích đưa vào risk response plan. Known risk có thể đối phó một cách chủ động thông qua risk response plan, nhưng cũng có thể quản lý không chủ động được thông qua Contingency plan.
 2. Unknown risk: không thể được quản lý một cách chủ động (proactively) và vì thế nó được đối phó bằng việc sử dụng management reserve.

Một negative project risk còn được gọi là Issue (Issue = Negative project risk).

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

 

1 thought on “Project risk là gì? Known Risk vs Unknown risk?

 1. Nguy cơ của dự án /Project risk là một sự kiện hay điều kiện xảy ra không chắc chắn,nó có ảnh hưởng tiêu cực-Nguy/Rủi ro hoặc tích cực- Cơ/Cơ hội đến các mục tiêu dự án như: Phạm vi, Thời gian, Ngân sách, Chất lượng.
  Một Nguy cơ có thể do 1 hay nhiều nguyên nhân dẫn đến, nếu Nguy cơ xảy ra nó có thể gây ra 1 hay nhiều ảnh hưởng lên dự án.
  Nguyên nhân có thể là: Các Yêu cầu, Giả định, Sự thúc ép/bách, Các điều kiện…
  Các điều kiện tạo ra Nguy cơ có thể bao gồm các khía cạnh môi trường ảnh hưởng đến dự án như: Sự yếu kém trong thực thi quản lý dự án , thiếu hệ thống quản lý tích hợp, có quá nhiều dự án phải quản lý đồng thời , phụ thuộc vào nguồn lực bên ngoài dự án .
  Nguy cơ không giống nhau ở tất cả dự án nhưng nhìn chung được chia làm 2 loại chính:
  1. Nguy cơ có thể biết: Là những bất thường có thể được nhận biết và phân tích đưa vào kế hoạch đối phó nguy cơ. Nguy cơ có thể biết có thể được đối phó một cách chủ động thông qua kế hoạch đối phó nguy cơ/, nhưng cũng có thể quản lý không chủ động được thông qua Kế hoạch đối phó những bất chắc.
  2. Nguy cơ không thể biết: không thể được quản lý một cách chủ động (proactively) và vì thế nó được đối phó bằng việc sử dụng quĩ dự trù quản lý.
  Một Nguy cơ có ảnh hưởng tiêu cực đến dự án còn được gọi là Rủi ro /Hậu họa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

3 × one =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.