HocPMP.Com

Tìm hiểu về Requirements document trong đề thi PMP

Tìm hiểu về Requirements document trong đề thi PMP

 

Requirements documentoutput của quy trình Collect requirements, thuộc mảng kiến thức Project scope management.

Requirements documentation describes how individual requirements meet the business need for the project. Requirements may start out at a high level and become progressively more detailed as more about the requirements is known. Before being baselined, requirements need to be unambiguous (measurable and testable), traceable, complete, consistent, and acceptable to key stakeholders. The format of a requirements document may range from a simple document listing all the requirements categorized by stakeholder and priority, to more elaborate forms containing an executive summary, detailed descriptions, and attachments.

Components of requirements documentation can include, but, are not limited to:

 • Business requirements, including:
  • Business and project objectives for traceability;
  • Business rules for the performing organization; and ○ Guiding principles of the organization
 • Stakeholder requirements, including:
  • Impacts to other organizational areas;
  • Impacts to other entities inside or outside the performing organization; and ○ Stakeholder communication and reporting requirements.
 • Solution requirements, including:
  • Functional and nonfunctional requirements;
  • Technology and standard compliance requirements;
  • Support and training requirements;
  • Quality requirements; and
  • Reporting requirements, etc. (solution requirements can be documented textually, in models, or both).
 • Project requirements, such as:
  • Levels of service, performance, safety, compliance, etc.;
  • Acceptance criteria.
 • Transition requirements.
 • Requirements assumptions, dependencies, and constraints

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

1 thought on “Tìm hiểu về Requirements document trong đề thi PMP

 1. Các yêu cầu đối với tài liệu là sản phẩm của quy trình Các yêu cầu cần thu thập,thuộc mảng kiến thức Quản lý phạm vi công việc dự án.
  Các yêu cầu tài liệu mô tả các yêu cầu riêng biệt nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh cho dự án .Các yêu cầu có thể bắt đầu ở mức cao và dần dần trở nên chi tiết hơn khi biết thêm về các yêu cầu. Trước khi trở thành tiêu chuẩn , các yêu cầu cần phải rõ ràng (có thể đo lường và kiểm chứng được), có thể theo dõi được, hoàn thiện, thống nhất và chấp nhận được đối với các bên liên quan chủ chốt. Định dạng của một văn bản yêu cầu có thể bao gồm từ một tài liệu đơn giản liệt kê tất cả các yêu cầu được phân loại theo các bên liên quan và thứ tự ưu tiên, các mẫu đơn phức tạp hơn có chứa một bản tóm tắt thực thi, các mô tả chi tiết và các tài liệu đính kèm.
  Các thành phần của các yêu cầu tài liệu có thể bao gồm, nhưng, không giới hạn :
  • Các yêu cầu về nghiệp vụ kinh doanh , bao gồm:
  o Mục tiêu kinh doanh và dự án để truy xuất nguồn gốc;
  o Quy chế kinh doanh của tổ chức thực thi; Và ○ Hướng dẫn các nguyên tắc của tổ chức
  • Các yêu cầu của các bên liên quan, bao gồm:
  o Tác động đến các khu vực khác của tổ chức;
  o Tác động đến các thực thể khác trong hoặc ngoài tổ chức thực thi; Và ○ Các yêu cầu về truyền thông và báo cáo đến các bên liên quan.
  • Các yêu cầu về giải pháp, bao gồm:
  o Các yêu cầu về chức năng và phi chức năng;
  o Các yêu cầu Công nghệ và tuân thủ tiêu chuẩn;
  o Các yêu cầu về hỗ trợ và đào tạo;
  o Các yêu cầu chất lượng; Và
  o Yêu cầu báo cáo, vv (Các yêu cầu giải pháp có thể được ghi lại bằng văn bản, bằng mô hình, hoặc cả hai).
  • Các yêu cầu của dự án, như:
  o Mức độ dịch vụ, hiệu suất, an toàn, tuân thủ, vv;
  o Tiêu chí cho phép chấp nhận.
  • Yêu cầu chuyển tiếp.
  • Các yêu cầu giả định, phụ thuộc và hạn chế

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

nineteen + six =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.