HocPMP.Com

Tìm hiểu về Requirements Traceability matrix trong đề thi PMP

Tìm hiểu về Requirements Traceability matrix trong đề thi PMP

 

Requirements traceability matrixoutput của quy trình Collect requirements, thuộc mảng kiến thức Project scope management.
The requirements traceability matrix is a grid that links product requirements from their origin to the deliverables that satisfy them. The implementation of a requirements traceability matrix helps ensure that each requirement adds business value by linking it to the business and project objectives. It provides a means to track requirements throughout the project life cycle, helping to ensure that requirements approved in the requirements documentation are delivered at the end of the project. Finally, it provides a structure for managing changes to the product scope.

Requirements traceability matrix includes:

 • Business needs, opportunities, goals, and objectives;
 • Project objectives;
 • Project scope/WBS deliverables;
 • Product design;
 • Product development;
 • Test strategy and test scenarios; and
 • High-level requirements to more detailed requirements.

Attributes associated with each requirement can be recorded in the requirements traceability matrix. These attributes help to define key information about the requirement. Typical attributes used in the requirements traceability matrix may include: a unique identifier, a textual description of the requirement, the rationale for inclusion, owner, source, priority, version, current status (such as active, cancelled, deferred, added, approved, assigned, completed), and status date. Additional attributes to ensure that the requirement has met stakeholders’ satisfaction may include stability, complexity, and acceptance criteria.

HocPMP.Com

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

 

1 thought on “Tìm hiểu về Requirements Traceability matrix trong đề thi PMP

 1. Ma trận truy vấn các yêu cầu là sản phẩm của quy trình Thu thập các yêu cầu, thuộc tính mảng kiến thức Quản lý phạm vi công việc dự án.
  Ma trận truy vấn các yêu cầu là một mạng lưới liên kết các yêu cầu sản phẩm từ nguồn gốc của chúng đến các thành phẩm đáp ứng chúng. Việc thực hiện ma trận truy xuất các yêu cầu giúp đảm bảo rằng mỗi yêu cầu thêm vào giá trị kinh doanh bằng cách liên kết nó với mục tiêu kinh doanh và dự án. Nó cung cấp một phương tiện/pháp để theo dõi các yêu cầu trong suốt vòng đời của dự án, giúp đảm bảo rằng các yêu cầu được phê duyệt lưu tài liệu và là thành phẩm vào cuối dự án. Cuối cùng, nó cung cấp một cấu trúc để quản lý sự thay đổi đối với phạm vi sản phẩm.
  Ma trận truy vấn yêu cầu bao gồm:
  •Các nhu cầu, cơ hội, mục đích và mục tiêu kinh doanh;
  •Mục tiêu dự án;
  •Phạm vi dự án / sản phẩm WBS (Cấu trúc/Cơ cấu phân chia công việc);
  •Thiết kế sản phẩm;
  •Phát triển sản phẩm;
  •Kiểm tra các chiến lược và các kịch bản ; Và
  •Các yêu cầu cấp cao đối với các yêu cầu chi tiết hơn.
  Các thuộc tính liên quan đến mỗi yêu cầu có thể được ghi lại trong ma trận truy xuất các yêu cầu. Các thuộc tính này giúp xác định thông tin chính về yêu cầu. Các thuộc tính điển hình được sử dụng trong ma trận truy vấn yêu cầu có thể bao gồm: một số nhận dạng duy nhất, mô tả nguyên văn yêu cầu, lý do để đưa vào, chủ sở hữu, nguồn, mức độ ưu tiên, phiên bản, trạng thái hiện tại (như hoạt động, hủy bỏ, trì hoãn, bổ sung,thông qua, phân công/ấn định, hoàn thành), và ngày tình trạng. Các thuộc tính bổ sung để đảm bảo rằng yêu cầu đã đáp ứng sự hài lòng của bên có liên quan có thể bao gồm sự ổn định, độ phức tạp và các tiêu chí cho phép chấp nhận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

six + two =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.