HocPMP.Com

Tìm hiểu Resource requirements trong thi PMP

Tìm hiểu Activity resource requirements trong thi PMP

On PMBOK 5, this ITTO was called as Activity Resource Requirements. But on PMBOK 6, this ITTO has changed the name to Resource requirements. Please note to follow guide on PMBOK 6 for your PMP exam.

Resource requirementsoutput của quy trình Estimate activity resources, thuộc mảng kiến thức Project time management.

 

Activity resource requirements identify the types and quantities of resources required for each activity in a work package. These requirements then can be aggregated to determine the estimated resources for each work package and each work period. The amount of detail and the level of specificity of the resource requirement descriptions can vary by application area. The resource requirements documentation for each activity can include the basis of estimate for each resource, as well as the assumptions that were made in determining which types of resources are applied, their availability, and what quantities are used.

 

Nếu có bất cứ chia sẻ hay góp ý bạn vui lòng để lại ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

Xem thêm:

 

 

1 thought on “Tìm hiểu Resource requirements trong thi PMP

  1. Yêu cầu nguồn tài lực cho hoạt động là sản phẩm của của quy trình Dự tính các nguồn tài lực cho hoạt động, thuộc mảng kiến thức Quản lý thời gian dự án.
    Các yêu cầu nguồn tài lực cho hoạt động xác định các loại và số lượng các nguồn tài lực cần thiết cho mỗi hoạt động trong một gói công việc. Các yêu cầu này sau đó có thể được tổng hợp để xác định các nguồn tài lực ước tính cho mỗi gói công việc và mỗi giai đoạn làm việc. Số lượng chi tiết và mức độ cụ thể của các mô tả yêu cầu tài lực có thể khác nhau theo khu/lĩnh vực ứng dụng. Tài liệu cần cho các yêu cầu tài lực cho mỗi hoạt động có thể bao gồm ước lượng cơ bản cho mỗi nguồn tài lực, cũng như các giả định đã được đưa ra trong việc xác định loại nguồn tài lực nào được áp dụng, khả năng sẵn có của chúng và số lượng được sử dụng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 + three =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.