risk analysis model 3 luyen thi PMP RMP online

Risk Analysis Model trong luyện thi PMI-RMP PMP

 

You may find a plethora of books on the topic of Project Risk Management. Each of these may portal the topic of risk analysis in a different way. For the PMI RMP Exam, we are more concerned about PMBOK’s interpretation of risk analysis and hence we are going to look at the risk analysis model as the PMBOK suggests.

Look at the picture below:

risk analysis model luyen thi PMP RMP online

This is the high-level model for Risk Analysis.

As you can see, the output of the Identify Risks process (risks) are sent as the input to the Analyze Risks process. The analyze risks process has two sub components which are the Qualitative Risk Analysis and Quantitative Risk AnalysisQualitative Risk Analysis deals with assessing and prioritizing a risk while Quantitative Risk Analysis deals with numerical analysis of the risk. At the end of the day, both these processes focus on the risk’s impact and probability and in almost all cases, both of these analysis steps happen if risk management is to happen in an efficient way in our project.

Once the risk analysis is over, as you can see the output is sent as the input to the Plan Risk Responses process. If you look at the image closely you can see an arrow going from the Analyze Risks process to the Monitor & Control Risks process. This is because, at the end of our analysis we will create a “Watchlist” which contains the list of low priority risk items which we feel are not significant at this juncture. So, we send this watchlist to the Monitor & Control Risks so that we can keep an eye on these low priority items.

Another thing you might have noticed in the image is that, you can see arrows going from both the Monitor & Control Risks process as well as the Respond to Risks process. This means that the risk analysis process is iterative and happens multiple times during the course of a projects risk management activities.

Are you wondering if both Qualitative & Quantitative analysis happen for all risks?

If you are, the answer is No. Not all risks go through both analysis phases. We typically first do the Qualitative Risk Analysis and if we need to analyze it further we send it to the Quantitative Risk Analysis process. Look at the image below:

risk analysis model 2 luyen thi PMP RMP online

Once Quantitative Risk Analysis is complete, the output of the overall analysis is sent to the Respond to Risks process. Let me repeat – NOT ALL RISKS ARE ANALYZED BOTH QUALITATIVELY AND QUANTITATIVELY.

The PMBOK says that if we need any further details while formulating responses for the risks in the Respond to Risks process, we can send those risks back to the risk analysis process. Remember that I said risk analysis is iterative just a few paragraphs ago?

Look at the picture below:

risk analysis model 3 luyen thi PMP RMP online

Lower priority risks are usually put into a watchlist and sent as input to the Monitor & Control Risks process where they will be constantly monitored to ensure that their priority or impact hasn’t changed since we put them there. This is done to ensure that, any changes to the probability or impact or priority of the risk does not take the project by surprise.

To Summarize – A Standard Risk Analysis model will involve the following steps: 

 1. First you Assess the risks
 2. Then you prioritize them
 3. Then you determine which risks are urgent
 4. Then you determine which risks are low priority and need to be placed in a watchlist
 5. Then you analyze certain high priority risks on a numerical level (Quantitative Risk Analysis)
 6. Then you determine the probable outcomes of those risks that you analyzed quantitatively and plan a response for those risks.

This is just a high level overview of the risk analysis model. We will be covering more details of the individual steps of risk analysis in the subsequent chapters & sections

Comments

 1. Phạm Hoàng Tuấn

  Bạn có thể tìm thấy rất nhiều sách về chủ đề Quản lý Rủi ro Dự án. Mỗi cuốn trong số này có thể chuyển tải chủ đề phân tích rủi ro bằng một cách khác. Đối với bài kiểm tra RMP của PMI, chúng tôi quan tâm nhiều hơn đến cách giải thích của PMBOK về phân tích rủi ro và do đó chúng tôi sẽ xem xét mô hình phân tích rủi ro như PMBOK đề xuất.
  Nhìn vào hình ảnh dưới đây:
  Đây là mô hình cấp cao cho Phân tích rủi ro.

  Như bạn thấy, đầu ra của quá trình Xác định rủi ro (nguy cơ) được gửi như là đầu vào cho quá trình Phân tích Rủi ro. Quá trình phân tích rủi ro có hai thành phần chính là Phân tích Rủi ro Định tính và Phân tích Rủi ro Định lượng. Phân tích Rủi ro Định tính đề cập đến đánh giá và ưu tiên một rủi ro trong khi Phân tích Rủi ro Định lượng liên quan đến phân tích số liệu về rủi ro. Vào cuối ngày, cả hai quá trình này tập trung vào tác động và xác suất của rủi ro và trong hầu hết các trường hợp, cả hai bước phân tích này xảy ra nếu quản lý rủi ro xảy ra theo cách có hiệu quả trong dự án của chúng ta.
  Một khi phân tích rủi ro kết thúc, như bạn thấy đầu ra được gửi đi làm đầu vào cho quá trình Lập Kế hoạch/ Hoạch định đáp ứng rủi ro. Nếu bạn nhìn kỹ vào hình, bạn có thể thấy một mũi tên đi từ quá trình Phân tích Rủi ro đến quá trình Quản lý & Kiểm soát Rủi ro. Điều này là do, vào cuối phân tích của chúng tôi, chúng tôi sẽ tạo ra một “Danh sách theo dõi” chứa danh sách các hạng mục rủi ro có mức độ rủi ro thấp mà chúng tôi cảm thấy không đáng kể ở thời điểm này. Vì vậy, chúng tôi gửi danh sách theo dõi này tới Quản lý & Kiểm soát các rủi ro để chúng ta có thể theo dõi các mục có ưu tiên thấp này.

  Một điều khác bạn có thể nhận thấy trong hình là, bạn có thể thấy các mũi tên đi từ quá trình Quản lý & Kiểm soát các rủi ro cũng như quá trình Đáp ứng các rủi ro. Điều này có nghĩa là quá trình phân tích rủi ro lặp đi lặp lại và xảy ra nhiều lần trong quá trình thực hiện các hoạt động quản lý rủi ro của dự án.
  Bạn có tự hỏi nếu cả Phân tích định tính và Định lượng đều xảy ra cho tất cả các rủi ro?
  Nếu bạn là, câu trả lời là Không. Không phải tất cả các rủi ro đều trải qua cả hai giai đoạn phân tích. Trước tiên, chúng tôi thường làm Phân tích Rủi ro Định tính và nếu cần phân tích nó hơn nữa, chúng tôi sẽ gửi nó tới Quy trình Phân tích Rủi ro Định lượng. Nhìn vào hình dưới đây:
  Một khi Phân tích Rủi ro định lượng đã hoàn thành, đầu ra của phân tích tổng thể sẽ được gửi đến Quy trình Đáp ứng các rủi ro. Hãy để tôi lặp lại – KHÔNG TẤT CẢ CÁC RỦI RO ĐƯỢC PHÂN TÍCH CẢ ĐỊNH TÍNH VÀ ĐỊNH LƯỢNG.

  PMBOK nói rằng nếu chúng ta cần thêm chi tiết trong khi xây dựng phản ứng cho các rủi ro trong quá trình Đáp ứng các rủi ro, chúng tôi có thể gửi những rủi ro đó trở lại quá trình phân tích rủi ro. Hãy nhớ rằng tôi đã nói rằng phân tích rủi ro lặp đi lặp lại chỉ là một vài đoạn trước?
  Nhìn vào hình dưới đây:

  Các nguy cơ ưu tiên thấp hơn thường được đưa vào danh sách theo dõi và được gửi làm đầu vào cho quá trình Quản lý và Giám sát rủi ro, nơi chúng sẽ được theo dõi liên tục để đảm bảo rằng mức độ ưu tiên hoặc tác động của chúng không thay đổi kể từ khi chúng ta đưa/đặt chúng vào đó. Điều này được thực hiện để đảm bảo rằng, bất kỳ thay đổi nào về xác suất, tác động hoặc mức độ ưu tiên của rủi ro sẽ không gây ngạc nhiên cho dự án.
  Tóm tắt – Mô hình Phân tích rủi ro tiêu chuẩn sẽ bao gồm các bước sau:
  1.Đầu tiên bạn đánh giá rủi ro
  2.Tiếp tới bạn phân mức độ ưu tiên cho chúng
  3.Sau đó bạn xác định những rủi ro là khẩn cấp
  4.Tiếp sau bạn xác định rủi ro nào là ưu tiên thấp và cần được đưa vào danh sách theo dõi
  5.Rồi sau đó bạn phân tích các rủi ro chắc chắn ưu tiên cao ở mức độ các con số (Phân tích rủi ro Định lượng)
  6.Cuối cùng, bạn xác định các kết quả có thể xảy ra của những rủi ro mà bạn đã phân tích định lượng và lập kế hoạch đáp ứng đối với những rủi ro đó.
  Đây chỉ là một tổng quan cấp cao về mô hình phân tích rủi ro. Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết hơn về từng bước phân tích rủi ro trong các chương và phần tiếp theo

  View Comment

Leave a Reply

Tôi rất vui khi bạn đã quyết định để lại comment, tôi sẽ phản hồi tất cả các comment nhanh nhất khi có thể. Chú ý tất cả comment đều được kiểm duyệt cẩn thận, xin đừng cố gắng spam hoặc quảng cáo. Xin cảm ơn.