Risk Governance | Luyện thi PMI-RMP Online

Risk Governance | Luyện thi PMI-RMP Online

Risk Governance là một domain trong framework luyện thi PMI-RMP. The objectives of this domain:

 • Document Lessons Learned
 • Refine Risk Policies & Practices
 • Create the Risk Management Plan
 • Establish metrics for the Risk Management Processes
 • Examine Process Performance
 • Monitor Risk Performance
 • Identify Relevant Policies & Standards

The main idea behind this risk governance domain is to create/establish Standards and Policies in your Project/Organization in order to facilitate effective Risk Management. Establishing good policies & standards are aimed at continuously improving the processes used in the project. The policies and standards established in this domain are used during all activities of Risk Management. Suppose the performance of the response to a risk is not up to par, we can implement corrective action based on the guidelines & standards established in this domain.

The Areas of Risk Management that fall under this Risk Governance Domain are:

 • Creating the Risk Management Plan
 • Creating the Framework for the Risk Management Processes
 • How to Document & Archive Lessons Learned
 • Creating Risk Policies & Processes
 • Continual Process Improvements
 • Evaluate Performance Against Baselines
 • Interpreting Metrics
 • Conflict Management &
 • Result Measurement

 

Nếu có bất cứ chia sẻ về luyện thi PMP, RMP hay góp ý bạn vui lòng chia sẻ ở dưới phần bình luận. Tôi rất vui lòng về điều đó. Cảm ơn.

1 thought on “Risk Governance | Luyện thi PMI-RMP Online

 1. Quản trị Rủi ro là một lĩnh vực trong khuôn khổ của kỳ thi PMI-RMP. Mục tiêu của lĩnh vực này:
  • Tài liệu hóa các bài học kinh nghiệm
  • Tinh chỉnh chính sách rủi ro và thực hành
  • Xây dựng Kế hoạch Quản lý rủi ro
  • Thiết lập tiêu chuẩn đo lường cho quy trình Quản lý Rủi ro
  • Kiểm tra hiệu suất của quy trình
  • Theo dõi Hiệu quả Rủi ro
  • Xác định các chính sách và tiêu chuẩn liên quan
  Ý tưởng chính đằng sau lĩnh vực quản trị rủi ro này là tạo / thiết lập các Tiêu chuẩn và Chính sách trong dự án / tổ chức của bạn nhằm tạo điều kiện cho Quản lý rủi ro hiệu quả. Thiết lập các chính sách và tiêu chuẩn tốt nhằm mục đích liên tục cải tiến các quy trình được sử dụng trong dự án. Các chính sách và tiêu chuẩn được thiết lập trong lĩnh vực này được sử dụng trong tất cả các hoạt động của Quản lý Rủi ro. Giả sử việc thực hiện phản hồi đối với rủi ro không tốt như thường lệ, chúng ta có thể thực hiện hành động khắc phục dựa trên các hướng dẫn và tiêu chuẩn được thiết lập trong lĩnh vực
  Các phạm vi Quản lý Rủi ro nằm trong lĩnh vực Quản trị Rủi ro là:
  • Xây dựng Kế hoạch Quản lý rủi ro
  • Tạo khung cho các quy trình quản lý rủi ro
  • Làm thế nào để tài liệu hóa và lưu trữ các bài học kinh nghiệm
  • Tạo chính sách và quy trình quản lý rủi ro
  • Cải tiến quy trình liên tục
  • Đánh giá Hiệu suất so đối với Các cơ sở
  • Phiên dịch các tiêu chuẩn đo lường
  • Quản trị xung đột &
  • Đo lường kết quả

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

one + 15 =

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.